Maribor, 09.10.2018

1. javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018

Rok razpisa

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. oktobra 2018 do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 28. 9. 2018, Stran: 1984

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.

Cilji podukrepa so:

  • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga
  • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo
  • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali
  • razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dodatne informacije:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580 77 92, Fakas: (01) 478 92 06, e-naslov: aktrp@gov.si,

INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Vir: Podjetniški portal – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simono Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si