vloga kratkotrajno delo

01.04.2014

Delodajalec s to vlogo prijavi opravljanje kratkotrajnega dela v primerih izredno povečanega obsega dela, če želi, da mu pomoč pri delu brezplačno nudijo družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci in vnuki ter oče in mati lastnika oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma samostojnega podjetnika).

Za kratkotrajno delo šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda, njegovi otroci ali starši. Kratkotrajno delo traja največ 40 ur mesečno, opravlja pa se lahko izključno brezplačno. Kratkotrajno delo je z vidika preprečevanja dela in zaposlovanja na črno izjema, saj ne predstavlja dela ali zaposlovanja na črno.

Opravljanje kratkotrajnega dela mora delodajalcev najkasneje tri dni pred začetkom opravljanja prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti. Za prijavo mora izpolniti en izvod obrazca Prijava opravljanja kratkotrajnega dela (obrazec POKD). Izpolniti mora celoten obrazec, tudi rubriko ”čas opravljanja dela” (zaradi časovne omejitve opravljanje kratkotrajnega dela).

Prijava kratkotrajnega dela se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.

Prijava opravljanja kratkotrajnega dela vsebuje navedbo osebe, ki bo opravljala delo, kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Upravna enota nemudoma posreduje prijavo kratkotrajnega dela na krajevno pristojni inšpektorat za delo.

Delodajalec je dolžan vsako novonastalo dejstvo in spremembo okoliščin (na primer število zaposlenih, sedež poslovanja,…), ki se nanašajo na pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela, najpozneje v treh dneh od nastanka javiti upravni enoti, pri kateri je vložil prijavo kratkotrajnega dela, in sicer z vložitvijo obrazca POKD.