Objavljeno: Finance, 26. 11. 2014, www.finance.si, Avtor: Maja Dolinar Dubokovič

NOVO:  Posebna ekskluzivna ponudba…

Virtualna pisarna   klikni:   mojapisarna.si

 

V državnem zboru je bil 19. novembra 2014 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. V nadaljevanju so navedene glavne novosti, ki jih prinaša zakon in se bodo uporabljale od 1. januarja 2015.

1. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Slovenijo, če izpolnjuje v zakonu določene pogoje. Davčni zavezanec bo po novem moral k zahtevku za vračilo DDV predložiti tudi kopije računov ali uvoznih dokumentov, če bo davčna osnova na računu ali uvoznem dokumentu v višini najmanj tisoč evrov oziroma na računu za gorivo najmanj 250 evrov.

2. Telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki bodo opravljene osebi, ki ni davčni zavezanec, bodo v letu 2015 obdavčene v državi, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče. Zato bodo izvajalci tovrstnih storitev morali pridobiti identifikacijsko številko za DDV v vseh državah članicah, v katerih imajo njihovi naročniki, ki niso davčni zavezanci, sedež ali prebivališče. To pa ne bo potrebno pri uporabi posebne ureditve, kar je navedeno v naslednjih dveh točkah.

3. Uvaja se nova posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elek­tronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj Unije (ureditev »vse na enem mestu« – mini VEM – »One stop shop mechanism« oziroma MOSS). Posebna ureditev se bo lahko uporabljala za navedene storitve, ki jih bo davč­ni zavezanec, ki nima niti sedeža niti stalne poslovne enote znotraj Unije, opravil osebam, ki niso davčne zavezanke, imajo pa sedeže oziroma stalna prebivališča ali običajno prebivajo v katerikoli državi EU (ureditev ne-Unija).

Izvajalec storitev si bo za identifikacijo za DDV izbral le eno državo članico in se mu tako ne bo treba registrirati za DDV v drugih državah članicah. Tako si bo lahko za registracijo za DDV izbral tudi Slovenijo. V tem primeru bo izdelal poseben obračun DDV za koledarsko trimesečje, v katerega bo vključil zneske DDV za vse države članice EU, v katerih ima svoje naročnike, ki jim bo opravil storitev. V 20 dneh po trimesečju bo moral obračun predložiti davčnemu organu in v istem roku tudi plačati DDV. Nato bo država Slovenija skupni znesek DDV porazdelila med druge države članice in vsaki nakazala znesek, ki ji pripada.

4. Drugo posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki se uvaja z novim letom, bodo uporabljali davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (država članica potrošnje je država, v kateri imajo naročniki storitev sedež ali prebivališče). Davčni zavezanec bo lahko prijavil uporabo posebne ureditve (ureditev Unija), če ima sedež v Sloveniji in opravlja navedene storitve osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež ali stalno prebivališče ali običajno prebivajo v drugi državi članici EU (ne v Sloveniji).

Prijava za to posebno ureditev je že možna na portalu eDavki. Tudi v tem primeru bo davčni zavezanec izdelal poseben obračun DDV za koledarsko trimesečje, v katerega bo vključil zneske DDV za vse države članice EU, v katerih ima svoje naročnike, ki jim bo opravil storitev. Obračun bo predložil v 20 dneh po trimesečju in takrat tudi plačal DDV. Nato bo država Slovenija skupni znesek DDV porazdelila med druge države članice, kolikor kateri pripada.

5. Poleg tega s 1. aprilom 2015 v Sloveniji uvajamo še eno posebno ureditev, in sicer posebno ureditev za prevoz potnikov. To posebno ureditev bo lahko uporabljal davčni zavezanec iz EU ali tretjih držav, ki v Sloveniji nima sedeža, stalne poslovne enote ali prebivališča, če bo v Sloveniji občasno opravljal storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov s prevoznimi sredstvi, ki niso registrirana v Sloveniji, in ne bo uveljavljal odbitka DDV ali vračila DDV. Pri opravljanju občasnega prevoza v Sloveniji bo moral v vozilu imeti potrdilo ali kopijo potrdila, da je identificiran za namene DDV. Prednost te ureditve je v tem, da bo davčno obdobje za takšnega zavezanca koledarsko leto. Po poteku leta bo zavezanec davč­nemu organu v elektronski obliki predložil posebni obračun DDV do konca januarja naslednjega leta in hkrati plačal tudi DDV.