Maribor, 18.09.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

Roki za oddajo vlog so: 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1639

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje podprograme:

podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči

podprogram A1.2: primarna kmetijska pridelava – izven pravil državnih pomoči

podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje – po pravilih državnih pomoči

podprogram A3.2: gozdarstvo – izven pravil državnih pomoči

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter projektov v gozdarstvu.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov, s prilagoditvami k podnebnim spremembam, z ohranjanjem in izboljšanjem naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci:

1. Po vseh podprogramih so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

pravne osebe,

fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,

kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

V primeru posojil izven pravil državnih pomoči, so do sredstev upravičene tudi ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

2. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Vrednost razpisa: Razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški portal

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si