Maribor, 22.11.2018

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) predvideva ukinitev izjave iz 45. člena ZDDV-1. Davčni zavezanci bodo s 1.1.2019 dolžni, v kolikor bodo spremembe sprejete, na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičninami.

Skladno z 44. členom ZDDV-1 so oproščene naslednje transakcije z nepremičninami:

  1. najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, dajanje v najem garaž in površin za parkiranje vozil, dajanje v najem trajno instalirane opreme in strojev ter najem sefov;

  2. dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve (“stare” nepremičnine);

  3. dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije z nepremičninami, za katere je predpisana oprostitev, se lahko dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – davčnim zavezancem, ki ima pravico do celotnega odbitka vstopnega DDV, da bo transakcija z nepremičnino obdavčena. Dogovor o obdavčitvi velja, v kolikor so kumulativno izpolnjeni pogoji:

  • transakcija se izvrši med ID zavezancema za DDV in

  • kupec/najemnik/zakupnik/leasingojemalec ima pravico do odbitka celotnega DDV in

  • kupec/najemnik/zakupnik/leasingojemalec bo nepremičnino uporabljal za namene obdavčene dejavnosti in

  • obe pogodbeni stranki, vsaka zase, preko portala eDavki, predložita izjavi po 45. členu najkasneje do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

Ob izpolnitvi pogojev se račun izda:

  • z uporabo 76.a člena pri dobavi objektov in zemljišč oziroma

  • z obračunanim DDV pri najemu nepremičnin.

Z novim letom, če bodo predlogi sprememb zakona sprejeti, oddaja izjave po 45. členu ZDDV-1 ne bo več potrebna, vendar pa bo potrebno davčnemu organu, na zahtevo, dokazati obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije. Na kakšen način se bo obstoj predhodnega dogovora dokazoval, zakonodajalec ni zapisal.

Davčnim zavezancem zato predlagamo sklenitev vnaprejšnega pisnega dogovora o obdavčitvi transakcije z nepremičnino, primeroma z vključitvijo v kupoprodajno oziroma najemno pogodbo.

V kolikor dogovor o obdavčitvi ne bo sklenjen pred nastankom obdavčljivega dogodka (dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV), se bo transakcija štela za oproščeno plačila DDV.

Vir: Svetovanje.si

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21