Maribor, 12.09.2018

Akt o ustanovitvi socialnega podjetja mora poleg vsebine, ki je določena z zakonom za pravno organiziranost posamezne vrste pravne osebe (npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o društvih, Zakon o zavodih) opredeliti tudi nepridobitni namen ustanovitve pravne osebe in utemeljiti njen javnokoristni in socialni značaj. Kot dejavnost oz. naloge socialnega podjetja mora opredeliti opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali druge, razmejiti le-te od drugih dejavnosti oziroma nalog ter opredeliti način razpolaganja s premoženjem in porabe dobička oziroma presežkov prihodkov.

Ustanovitveni akt mora:

  • opredeliti način upravljanja socialnega podjetja po načelu enakopravnosti,

  • določiti osebe, odgovorne za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti socialnega podjetništva ter pogoje za njihovo imenovanje oziroma izvolitev in odgovornosti,

  • določiti nadzorni organ, ki nadzira poslovanje, skladno z določbami tega zakona, akta o ustanovitvi in drugih aktov socialnega podjetja in poslovanja po načelih dobrega gospodarjenja, pravilnost finančnega in materialnega poslovanja in sestave letnega poročila, določiti pa mora tudi način izvolitve ali imenovanja članov nadzornega organa, mandatno dobo ter njegove pristojnosti, pooblastila in odgovornosti,

  • določiti, ali socialno podjetje v delo vključuje tudi prostovoljce,

  • določiti način udeležbe deležnikov pri upravljanju (posvetovanje, obvezno mnenje ipd.),

  • določiti pravila vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov socialnega podjetja ali določiti, da bodo ta pravila urejena v posebnem aktu in

  • določiti pogoje statusnega preoblikovanja socialnega podjetja in razpolaganje s premoženjem socialnega podjetja v primeru prenehanja, skladno z določbami tega zakona.

Vir: Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28.02.2018

Za pomoč pri otvoritvi socialnega podjetja smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si