Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev).

Pojasnilo DURS, št. 4200-88/2008-2, 30. 7. 2008

Kot izhaja pojasnila Ministrstva za finance, št. 421-177/2008/ z dne 8. 7. 2008 se povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, napotenemu na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, ne všteva v davčno osnovo pod pogojem, da je dokumentirano s potnim nalogom (iz katerega je razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste) in z računom. Delavcu se pod temi pogoji v koledarskem letu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov nakupa ene letne ali največ dveh polletnih vinjet.

Uporabniki avtocest lahko naročite vinjete tudi preko portala uporabnikov.

Prodajna mesta (informacije glede pooblaščenih prodajalcev slovenskih vinjet)
Cestninski uporabniški center, Grič 54, 1000 Ljubljana / Tel.: 080 15 03 ali 01/5188-364 (informacije o vinjetah in cestnini)
Vinjetni sistem in ceste (informacije o vinjetnem sistemu in cestah, za katere je obvezna uporaba vinjet)

Vir:DARS