Skip to main content Skip to search

Posts by Gregor

Tolmačenje GDPR

Podjete Saop, d.o.o. (minimax.si) je pripravilo seminar s področja GDPR-ja. Ker se je seminar že izvedel, ga delijo z nami preko spodnje povezave.

Predavanje je opravil:

Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko

dr.Boštjan Berčič, univ.dipl.iur., univ.dipl. oec.

Več si lahko ogledate na njihovi spletni strani – klik tukaj – video

 

 

Read more

“Nov A1” ali čezmejne napotitve delavcev po novem

Novost, ko to ni več novost. Spremembe so!
O poslovanju in napotitvah delavcev čez mejo, se je veliko razpravljalo/govorilo. Sedaj je bil izdan točen pravilnik, ki ureja področje napotitev čezmejnih delavcev. Pod sam pravilnik se je podpisala dr. Anja Kopač Mrak l.r., Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Milojka Kolar Celarc l.r., Ministrica za zdravje.

Pravilnik bo stopil v veljavo z dnem 1.1.2018!

Objavljamo povzetek pravilnika, ki je objavljen v uradnem listu.
P R A V I L N I K
o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino elektronske vloge za izdajo potrdila A1 (v nadaljnjem besedilu: vloga), in sicer podatke, potrebne za obdelavo vloge in način pridobivanja podatkov ter izjavi vlagatelja.
2. člen
(1) Vlogo sestavljajo trije podatkovni seti, in sicer o vlagatelju, o osebi, za katero se vlaga vloga, in o storitvi, v okviru katere bo delavec opravljal delo v drugi državi, ter izjavi vlagatelja.
(2) Podatkovni set o vlagatelju vsebuje naslednje podatke:
1. status vlagatelja glede na osebo za katero se vlaga vloga (delodajalec, samozaposlena oseba);
2. matično številko vlagatelja;
3. ime oziroma naziv vlagatelja;
4. naslov oziroma sedež vlagatelja, in sicer:
– ulico in hišno številko,
– poštno številko in kraj;
Read more

S pravimi informacijami do uspešnega podjetja

Od leta 2011 sem vpletena v svet podjetništva. V podjetju, kjer sem bila zaposlena, kot podjetniška svetovalka, smo bili 2 po številu registracij podjetij na VEM točki takoj za registrom AJPES . V tem podjetju sem začela tudi predavati ter bila leta 2012 predavateljica v projektu samozaposlitve, kjer sem predavala tematiko marketinga. 

Sedaj imam svoje podjetje ter delam v računovodskih vodah, saj je moje mnenje, da mora vsak dober podjetnik poznati osnove računovodstva, v kolikor želi uspešno voditi svoj podjetje. Podjetništvo razumem in ga podpiram z dušo in srcem. Sama imam dober “back up” tako zasebno, kot poslovno ter strahu ne občutim – vidim le izzive. Ker že sama beseda »strah« hromi človeka, smo se v  sodelovanju s podjetjem IN-FIT d.o.o. – ki ima dolgoletno podjetniško tradicijo – odločili, da sestavimo seminar z naslovom

»S pravimi informacijami do uspešnega podjetja – PRIJAVE SO ZAKLJUČENE”

VSEBINA SEMINARJA

Hitri prelet: 

Read more

Potni nalogi in najpogostejše napake

Potni nalogi lahko udarijo nazaj – dvakrat

Potni-nalog vzorec excel

Dvakrat lahko udarijo nazaj zato, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda, družbi ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo, davek na izplačane plače), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni. Poti iz tega primeža ni, razen davčno načrtovanje.

Read more

Pisanje potnih nalogov

Nalog za službeno potovanje mora biti izdan pisno, podpiše ga direktor ali pooblaščena oseba. Le izjemoma se nalog da tudi ustno, vendar mora biti pisni nalog izstavljen najpozneje v dveh dneh, ko je upravičenec odšel na pot.

Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se predloži pristojnemu delavcu najkasneje v 7 dneh po končanem potovanju.

Pri opredelitvi stroškov v zvezi s službenim potovanjem je potrebno upoštevati tudi slovenski računovodski standard (v nadaljevanju:  SRS) 14, ki opredeljuje zadevne stroške kot stroške storitev pod pogojem, da so le ti v neposredni zvezi s poslovanjem pravne osebe, ter SRS 21, ki opredeljuje knjigovodske listine. Po SRS 21 se potni nalogi, nalogi za izplačilo gotovine in podobno, štejejo kot nalogi za izvajanje, ki imajo pomožno naravo in usmerjajo h kontroli pravne veljavnosti izpričevalne listine, tj. knjigovodske listine.

Iz navedenega izhaja, da mora biti potni nalog in drugi nalogi za izvajanje sestavljeni skladno s SRS 21.

Stroške, povezane s službenim potovanjem v tujino, ureja tudi Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS 38/94, 63/94, 24/96). Skladno z navedeno uredbo povračila stroškov za službena potovanja v tujino obsegajo:

 • dnevnico kot povračilo za stroške prehrane,
 • povračilo stroškov za prenočišče,
 • povračilo stroškov prevoza,
 • povračilo drugih stroškov.

Uredba tudi določa višino stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in se priznavajo kot strošek.

Akontacija potnih stroškov se lahko izplača v višini predvidenih stroškov, ki morajo biti v nalogu za službeno potovanje natančno razčlenjeni.

Tudi če si ne izplačujete potnih stroškov, morate potne naloge pisati. Tako se lažje upraviči, da so se službena vozila uporabljala v poslovne namene, in s tem se ne ogrozi pravilnosti izkaza uspeha; če namreč davčni inšpektor podvomi o uporabi službenega vozila zgolj v poslovne namene, se družbi oz. zaposlenim v najslabšem primeru zgodijo kar štiri stvari:

 • za osebno vozilo se vam ne prizna obračunana amortizacija ter revalorizacija,
 • pravica do uporabe službenega vozila v zasebne namene se šteje kot boniteta, kar pomeni, da se to šteje kot dodatek k plači,
 • družbi se naloži plačilo neplačanih akontacij davka od osebnih prejemkov z zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe, morebitna globa in kazen zaradi prekrška po Zdavp,
 • uporabnikom službenih vozil v zasebne namene se uvede obnovitev postopka za odmero dohodnine in temu lahko sledi tudi eventualno doplačilo s strani dohodninskega zavezanca.

Vir:e-seminar Carpe Diem

Read more

Ali je vinjeta priznan strošek podjetja?

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev).

Pojasnilo DURS, št. 4200-88/2008-2, 30. 7. 2008

Kot izhaja pojasnila Ministrstva za finance, št. 421-177/2008/ z dne 8. 7. 2008 se povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, napotenemu na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, ne všteva v davčno osnovo pod pogojem,

Read more

Eračuni

Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:

 • bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart;
 • ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe:– vsi ponudniki elektronske poti
 • portala UJP eRačun prek katerega lahko izdajatelji pošiljajo eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal podpira pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal omogoča ročni vnos eRačunov in je dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

V kolikor potrebujete pomoč nas pokličite na tel:022342321 Simona Klančnik ali pišite na mail:simona@interfin.si, pomagali vam bomo.

Pokličite sedaj!

Read more