Maribor, 28.09.2018

Pogodba za delo na podlagi civilnega prava – avtorska pogodba

Avtorska pogodba se lahko, podobno kot podjemna pogodba, sklene za občasna in kratkotrajna dela. Avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASO), v njem pa ni natančno opredeljeno, kako dolgo se lahko opravlja delo prek tovrstne pogodbe.

Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku. Ta pa se zaveže, da bo avtorju za to plačal honorar. Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti.

Avtorska pogodba omogoča dodatna dela zaposlenim, prav tako pa je primerna za študente in brezposelne.

Kako je avtorska pogodba obdavčena?

Dohodki, prejeti prek avtorske pogodbe, se štejejo med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja. Davčna osnova za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami. Povračila stroškov se v davčno osnovo dohodka vštevajo v celotnem znesku. Torej ne glede na to, ali je delodajalec povračila stroškov izplačal prejemniku dohodka, ali pa je nudenje posameznih storitev (npr. nočitev, prevoz) plačal neposredno ponudniku storitev.

Davčna osnova je, skladno s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, dohodek zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec in za normirane stroške v višini 10 odstotkov od doseženega dohodka. Poleg normiranih stroškov lahko prejemnik dohodka uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve.

Kakšna dela lahko obsega avtorska pogodba?

V skladu z omenjenim zakonom za avtorska dela veljajo zlasti:

 • govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;

 • pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;

 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;

 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;

 • koreografska in pantomimska dela;

 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;

 • avdiovizualna dela;

 • likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;

 • arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;

 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;

 • kartografska dela;

 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21