Uradni list RS 103/2002 z dne 29. 11. 2002 in sprememba   Uradni list RS 141/2006 z dne 30. 12. 2006

P R A V I L N I K o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

6. člen (velja za pravne osebe)

(1) Imetnik transakcijskega računa mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati na svoj transakcijski račun isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima imetnik odprt transakcijski račun.

Za zasebnike ta pravilnik ne velja, zato prejete gotovine ni potrebno polagati na poslovni račun (TRR).

Z gotovino lahko imetnik transakcijskega računa plačuje (3. člen pravilnika): blago, storitve in druge obveznosti imetnikom transakcijskih računov, če posamično izplačilo ni večje od 417,29 €, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno; takse konzularnim in diplomatskim predstavništvom;
odkup efektivnega tujega denarja, potovalnih in bančnih čekov ter kreditnih pisem od tujih in domačih fizičnih oseb (menjalniški posli);
izplačila fizičnim osebam v skladu s predpisom, ki določa primere, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune.