Skip to main content Skip to search

Archives for blagajna

Uporabniki davčnih blagajn – kdaj vam poteče digitalno potrdilo?

Uporabniki davčnih blagajn, ki ste pridobili digitalno potrdilo pred uvedbo davčnih blagajn, boste morali to digitalno potrdilo obnoviti! Kakšen je torej vaš naslednji korak?

Ste uporabniki davčnih blagajn?

Uporabniki davčnih blagajn lahko za pridobitev digitalnega potrdila pooblastijo tudi drugo osebo, računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Vlogo za urejanje teh pooblastil vloži zavezanec (zakoniti zastopnik) bodisi elektronsko prek portala e-Davki, bodisi osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

vir: https://kulturnadediscina.si

Read more

Vzorec Pravilnik o blagajniškem poslovanju 2014

Osnutek pravilnika o blagajniškem poslovanju

Prosim pišite mi na mail:simona@interfin.si

in  pomagala vam bom pri sestavi pravilnika o blagajniškem poslovanju.

Pravila blagajniškega poslovanja si postavi vsaka organizacija sama glede na lastne potrebe, organiziranost, obseg blagajniškega poslovanja, ocenjena tveganja glede varnosti, potrebo po razmejitvi odgovornosti med zaposlenimi in ostale interne akte in sklepe podjetja.

Priporočamo, da ob pisanju svojega internega akta upoštevate najmanj naslednje predpise:

– davčne:http://www.interfin.si/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Read more

Vzorec Pravilnik o blagajniškem poslovanju 2014

Osnutek pravilnika o blagajniškem poslovanju

Prosim pišite mi na mail:simona@interfin.si

in  pomagala vam bom pri sestavi pravilnika o blagajniškem poslovanju.

Pravila blagajniškega poslovanja si postavi vsaka organizacija sama glede na lastne potrebe, organiziranost, obseg blagajniškega poslovanja, ocenjena tveganja glede varnosti, potrebo po razmejitvi odgovornosti med zaposlenimi in ostale interne akte in sklepe podjetja.

Priporočamo, da ob pisanju svojega internega akta upoštevate najmanj naslednje predpise:

– davčne:http://www.interfin.si/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Read more

Nakazovanje plačil na TRR

Podjetje (s.p. ali d.o.o.) plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na transakcijske račune, ne z gotovino, razen za manjše zneske. V nadaljevanju povzemamo bistvena vprašanja, ki  se nanašajo na nakazovanje plačil na TRR.

nakazovanje plačil na TRRZa pravne osebe, samostojne podjetnike, upravne in druge državne organe velja generalna obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na TRR (36. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)).

Izjeme za gotovinsko poslovanje

Izjema velja za manjša plačila ali če je zagotovljena drugačna evidenca o plačilih. Zadnja sprememba pravilnika o izvajanju zakona je določila mejo, do katere še lahko gotovinsko poslujete, to je 420 EUR.

Read more

Prejeta plačila v gotovini

Podjetja morajo upoštevati določena pravila za poslovanje z gotovino oziroma za prejeta plačila v gotovini. Pravila se razlikujejo glede na obliko družbe.

 

plačila v gotoviniDružba z omejeno odgovornostjo

Pravilnik o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino ni več v veljavi, zato ne velja več, da so podjetja dolžna višek od blagajniškega maksimuma položiti isti dan ali naslednji dan ozioma najkasneje v treh delovnih dneh.

Read more

Od danes naprej poostren nadzor blagajniškega poslovanja in trošarinske (carinske) kontrole

Skupni nadzori davčne in carinske uprave se bodo izvajali v timih davčnih inšpektorjev in predstavnikov mobilnih carinskih enot.

Davčna in Carinska uprava RS bosta v sklopu skupnih aktivnosti od danes naprej izvajali poostren nadzor nad blagajniškim poslovanjem in trošarinske (carinske) kontrole. Do konca meseca avgusta bo opravljenih 2.400 nadzorov, nadzor pa bodo opravljali timi davčnih inšpektorjev in predstavnikov mobilnih carinskih enot. Aktivnosti informiranja in poostrenega nadzora potekajo že od 1. julija, ko so začele veljati spremembe zakonodaje pri gotovinskem poslovanju in visoke sankcije za kršitelje.

Read more

Blagajna 31.03.2012

NOVICA, 2. 4. 2012

Gotovinsko poslovanje – spremembe

 

V Uradnem listu RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012, je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej dne 31. 3. 2012. Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: Pravilnik) se nanaša na določbo 23.a člena Pravilnika, ki določa primere, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ne nakazujejo na transakcijske račune.
V 7. točki prvega odstavka 23.a člena Pravilnika se meja za izplačilo prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetnostne obrti, do katere je še mogoče izplačilo fizični osebi v gotovini, zvišuje s 50 evrov na 125 evrov. Hkrati se v navedeni točki širi nabor izplačil z navedeno omejitvijo tudi na prejemke od odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe.
V drugem in tretjem odstavku 23.a člena Pravilnika se znesek, ko se sme plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve med poslovnimi subjekti izvesti v gotovini, s 50 evrov dviguje na 420 evrov.

Vir:Durs

Read more

Vprašanja in odgovori v zvezi z gotovinskim poslovanjem od 27.12.2011 naprej

Ali se lahko prejemki, ki so namenjeni pokritju stroškov prevoza, nočitev in dnevnic, sodelujočim v dejavnostih društev in njihovih zvez izplačajo v gotovini, glede na to, da niso v delovnem razmerju?
6. točka prvega odstavka 23.a člena pravilnika še vedno dovoljuje gotovinsko izplačilo stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po 2. točki 107. člena ZDoh-2.
Če gre za izplačilo navedenih prejemkov, kadar pogoji po navedeni določbi niso izpolnjeni (npr. če član društva poleg povračil stroškov prejme še kakšne druge dohodke za opravljanje svojega dela), pa mora biti izplačilo celotnega prejemka opravljeno na transakcijski račun prejemnika.

Durs:vprašanja in odgovori

Read more

Sprememba pri gotovinskem plačevanju od 27.12.2011

16.01.12 13:08:30

Uradni list RS 101/11 je prinesel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki je povzročil kar precej slabe volje med podjetniki in podjetji. Sprememba je stopila v veljavo dne 27.12.2011.

Določba pravilnika namreč pravni ali fizični osebi, ki opravlja dejavnost prepoveduje gotovinska plačila nad 50€ (prej 420€) za dobavljeno blago in opravljene storitve druge pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost ter nakazila iz naslova delovnega razmerja.

Največje spremembe, ki vplivajo na poslovanje vseh podjetij (družb in samostojnih podjetnikov) sta:

  • izplačevanje zaposlenim v gotovini – NI VEČ DOVOLJENO; to so gotovinska izplačila plač, regresa za letni dopust, povračil prehrane, prevoza, potnih stroškov in drugih povračil v zvezi z delom ter ostalih dohodkov iz naslov delovnega razmerja
  • plačevanje računov, stroškov – DOVOLJENO LE DO 50€; dosedanji »limit« plačevanja z gotovino, 420€, je znižan.
  • plačilo dividend in obresti fizičnim osebam, ki presegajo 50€, NI VEČ DOVOLJENO;
  • plačilo prejemkov od kmetijskih pridelkov, ki presegajo vrednost 50€ v gotovini, NI VEČ DOVOLJENO

 

Nakazovanje preko poslovnega transkacijskega računa je torej v večini primerov sedaj OBVEZNO, zato priporočamo vsem podjetnikom in podjetjem, da si uredijo pri svoji banki poslovno plačilno ali kreditno kartico in si s tem omogočijo nemoteno plačevanje tudi višjih zneskov za dobave blaga in storitev (stroške).

Sicer neposredno iz besedila določbe izhaja, da se obveznost negotovinskega plačevanja izpolni tudi v primeru, ko se plačilo izvede na transakcijski račun prodajalca ne glede na to ali je bilo nakazilo izvršeno s poslovnega transakcijskega računa ali z osebnega računa samostojnega podjetnika ali celo s poštno nakaznico. Enako je dovoljeno tudi družbenikom podjetij, vendar morata v tem primeru družbenik kot fizična oseba in družba skleniti ustrezni sporazum, pogodbo.

S to spremembo naj bi bila omogočena večja transparentnost in učinkovitejši nadzor nad plačevanjem. Davčna uprava je že napovedala intenziven nadzor, predvidene globe za podjetja pa so od 800 do 30 tisoč evrov.

Po pozivu Obrtne zbornice Slovenije, naj izvajanje Pravilnika zadrži, je finančni minister Andrej Križanič že sporočil, da zbira informacije z vseh strani na podlagi katerih bo po potrebi sprejel ustrezne ukrepe.

Kot zanimivost naj navedemo tudi že prve predračune, ki napovedujejo dodatnih 4,3 mio evrov prihodkov bank iz naslova bančnih provizij pri plačilnem prometu. Seveda to pomeni isti znesek dodatnih bančnih stroškov slovenskih podjetnikov in podjetij.

Najbolj pogosta vprašanja iz prakse:

Ali lahko plačam prispevke za nosilca dejavnosti (s.p.) z osebnega računa ali s poštno nakaznico?

Seveda, saj v primeru plačevanja prispevkov nosilca dejavnosti ne gre plačilo blaga ali storitev oz. nakazila za zaposlene.

Ali lahko plačam z gotovino račun višji od 50€ v tujini?

Lahko, pravilnik namreč velja le za ozemlje RS in za plačila slovenskim prejemnikov.

Ali predpis velja tudi, če je plačnik fizična oseba?

Ne, za fizične osebe ta pravilnik ne velja in lahko plačujejo dobavljeno blago in opravljene storitve pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost še naprej z gotovino (limiti določeni v drugi zakonski podlagi).

Ali je račun za strošek, ki je višji od 50€ in je plačan v gotovini davčno priznan?

Da, spoštovanje predpisa ni pogoj, da nek strošek ni davčno priznan. Nespoštovanje pravilnika je lahko samo sankcionirano s predpisano kaznijo.

Ali je dovoljeno gotovinsko izplačevanje plače, regresa, povračil potnih stroškov, prehrane in drugih povračil v zvezi z delom?

Ne, to ni dovoljeno. Vsa nakazila zaposlenim iz naslova delovnega razmerja morajo biti nakazana na osebni račun zaposlenega. To velja tudi v primeru, če ima zaposlen na svojem osebne računu izvršbo, blokado ipd..

 

S spremembo 1. točke prvega odstavka 23. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopkuse določi obvezno nakazovanje na transakcijski račun vseh dohodkov iz delovnega razmerja iz prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini, razen pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja Namen spremembe je zagotavljanje večje transparentnosti in učinkovitejšega nadzora nad izplačevanjem osebnih prejemkov in s tem povezanih davčnih obveznosti ter prispevkov za socialno varnost.

V 3. točki prvega odstavka se znesek dividend in obresti, ki jih ni potrebno nakazovati na TRR, zniža iz 125 eurov na 50 eurov.

V 7. točki prvega odstavka se črta izjema nakazovanja na TRR glede prejemkov od industrijskih in drugih odpadkov, saj fizične osebe le teh v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, teh ne smejo prodajati. Znesek prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in izdelkov domače obrti pa se iz 125 eurov zniža na 50 eurov.

S spremembo drugega odstavka se znesek plačil, ki jih ni potrebno nakazati na TRR, iz 420 evrov zniža na 50 evrov, saj se s tem prepreči namerno zniževanje zneskov zgolj zaradi izpolnitve pogojev za gotovinsko plačilo. Z znatnim znižanjem tega zneska se to lahko prepreči, saj zaradi bančnih provizij za posamezno plačilo poslovni subjekti ne bodo motivirani zneske po posameznem računu zmanjševati pod 50 evrov.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07 in 28/09) se v prvem odstavku 23.a člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. točke drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2);«.

V 3. točki se znesek »125 eurov« nadomesti z zneskom »50 eurov«.

7. točka se spremeni tako, da se glasi:

»7. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 50 eurov;«.

V drugem in tretjem odstavku se znesek »420 eurov« nadomesti z zneskom »50 eurov«.

Read more