Skip to main content Skip to search

Archives for Davki

Vpis v davčni register in davčna številka – pravne osebe

Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil.

 

Splošna pojasnila:

Davčna številka komitenta

 

Pojasnilo DURS, št. 499-04-10018/2005-1, 29. 9. 2005

 

V zvezi z davčno številko komitenta zavezanec sprašuje:

  1. ali je dovoljeno izplačati komitentu, za katerega nima davčne številke, obresti oziroma sredstva, ki jih ima na računih,
  2. ali mora nerezident pridobiti slovensko davčno številko,
  3. ali zadostuje davčna številka, ki jo je pridobil v domači državi.

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo, da Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05-UPB1 in 56-skl. US) v drugem odstavku 66. člena določa, da mora fizična oseba predložiti svojo davčno številko izplačevalcu dohodkov v vseh primerih, ko prejema dohodke, ne glede na to, v kakšni obliki jih pridobi, drugače se ji dohodki ne smejo izplačati. V skladu s 43. členom Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 17/05-UPB1 in 59/05-odl. US) morajo predložiti prijavo za vpis v davčni register osebe, ki nimajo v Republiki Sloveniji niti začasnega prebivališča, pa dosegajo na njenem območju obdavčljive dohodke. Prijavo za vpis v davčni register morajo predložiti pri davčnem uradu, kjer ima sedež izplačevalec dohodkov.

 

Iz navedenega izhaja, da se morajo tudi nerezidenti, ki na območju Republike Slovenije dosegajo obdavčljive dohodke, vpisati v davčni register in predložiti davčno številko izplačevalcu dohodka. V nasprotnem primeru izplačevalcu ni dovoljeno izplačati dohodka, za izplačilo pa ne zadostuje davčna številka, ki jo je pridobil v matični državi.


2502 Maribor

 

Titova c. 10
2502 Maribor

 

Tel: (02) 235-65-00,
Faks: (02) 235-65-05
E-pošta: gp.durs-mb(at)gov.si

 

Direktor: Marjan Špilar

 

Davčni urad Maribor obsega območja upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica

Uradne ure
ponedeljek od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 15.00 ure
torek od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 15.00 ure
sreda od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 18.00 ure
petek od 8.00 – 13.00 ure
sobota od 8.00 – 12.00 ure (vsako prvo soboto v mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan)

Enak razpored velja tudi za uradne ure po telefonu. Informacije po telefonu dobijo zavezanci na tel. št.: (02) 235-68-00. Pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov davčnega urada: gp.durs-mb(at)gov.si.

 

Glavna pisarna sprejema pisne vloge (zahteve, obrazce – napovedi in obračune, predloge, prijave, prošnje, pritožbe, ugovore in druga dejanja):
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 – 15.00
sreda od 8.00 – 18.00
petek od 8.00 – 13.00

sobota, ko se ta šteje kot poslovni dan, od 8.00 – 12.00 ure

 


Read more

Davčna olajšava za donacije društvu

Vzorec Donacijska pogodba

Pojasnilo DURS, št. 4210-834/2006, 8. 8. 2006

V zvezi z vprašanjem, ali se sredstva, ki so donirana društvu ali organizaciji, lahko uveljavljajo kot davčna olajšava, sporočamo:

V skladu z 52. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2), ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, invalidske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vendar največ do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Primerljivo opisani ureditvi po ZDDPO-1 so urejene tudi davčne ugodnosti za donacije po Zakonu o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4), in to v 52. členu, ki določa davčno olajšavo za donacije za zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, in v 4. točki prvega odstavka 112. člena, ki določa zmanjšanje letne davčne osnove zavezanca rezidenta za plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti in so rezidenti Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov pravnih oseb, in za navedene prispevke in darila, izplačane invalidskim organizacijam.

Glede na navedeno lahko zavezanci, pravne osebe po ZDDPO-1 in fizične osebe po ZDoh-1, uveljavljajo olajšavo za donacije oziroma zmanjšanje davčne osnove pod pogoji v navedenih zakonih. Kot olajšava se lahko upoštevajo samo tista izplačila z naravo donacij (darila, brezplačni prispevki in druga podobna izplačila oziroma sredstva, dana brez obveznosti vračila ali protistoritve), ki so izplačana organizacijam, po posebnih predpisih organiziranim za opravljanje nepridobitnih dejavnosti na naštetih področjih (in ki v skladu z namenom ustanovitve tudi delujejo, to pa pomeni tudi namensko porabo donacij za naštete namene).

Med takšne organizacije sodijo tudi društva, ki so ustanovljena in organizirana v skladu z zakonom o društvih, na navedenih področjih zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev nepridobitnega značaja. Pri društvu kot prejemniku donacije se v zvezi s prej navedenim pogojem (da se donacija izplačevalcu prizna kot olajšava, če je izplačana za navedene namene organizaciji, ki je po posebnih predpisih organizirana za opravljanje navedenih dejavnosti) od primera do primera upoštevajo predvsem naslednja dokazila:

  • dokazilo o registraciji društva po zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, oziroma dokazilo o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga društvu podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje,
  • interni akt (statut) društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oziroma skladnost namenov in ciljev delovanja društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna donacija,
  • namen zbiranja sredstev, ki mora biti v skladu s temeljno dejavnostjo društva, oziroma izjava prejemnika donacije o namenski porabi zbranih sredstev.

Navedena dokazila je upravičen oziroma jih mora zahtevati izplačevalec donacije oziroma organizator donatorske akcije neposredno od prejemnika donacije kot sestavni del vloge oziroma prošnje za donacijo.

Read more