Skip to main content Skip to search

Archives for furs

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se ne dodeli nove davčne številke, ampak tudi pri opravljanju dejavnosti uporabljajo DŠ, ki jim je bila dodeljena kot fizični osebi.

Vpis dejavnosti v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis dejavnosti v davčni register (obrazec DR-03) – npr. podatki iz 3. odst. 52.čl. ZFU.

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač.

Nadomestilo plače, zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

Več informacij: OZS, Jasmina Malnar Molek

VIR: FURS; https://www.ozs.si/novice/nadomestilo-plac-zaradi-odrejene-karantene-na-podlagi-interventne-zakonodaje-5f2173942114e02201741cfd

Read more

Vračilo dohodnine 2019 – do 29.7.2020!

Vračilo dohodnine 2019 boste zavezanci prejeli do srede, 29.7.2020.

FURS je 17.7. 2020 že nakazal preplačano dohodnino zavezancem, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane. Kaj pa vi? Ste preverili ali je informativni izračun, ki ste ga prejeli pravilen?

Rok za vračilo dohodnine 2019 je 29.7.2020!

Spomnimo, v sredo, 29. julija 2020 je tudi rok, do katerega morajo zavezanci, ki jim to pripada, na TRR dobiti povrnjeno dohodnino.

29.7. – Rok za vračilo dohodnine 2019 in doplačilo dohodnine 2019

Za fizične osebe, ki so hkrati davčni zavezanci, velja, da lahko zaprosijo za obročno odplačilo davčnih obveznosti. Gre za enostaven in hiter način odplačevanja davkov, lahko pa zaprosite za odplačilo v treh mesečnih obrokih. Finančna uprava RS lahko upravičenim zavezancem odobri tudi odpis ali odlog odplačila davčnih obveznosti.

Kdaj pa bo zadnje vračilo dohodnine 2019?

FURS je 30. 6. 2020 odposlal še 69.087 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Informativni izračun so prejele predvsem fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Ste ob pregledu ugotovili, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je vaša davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena? V tem primeru morate ugovor podati najkasneje do 30.7.2020. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/vracilo-dohodnine-2019/

Read more

Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali dejavnost in bili na tej podlagi zavarovani, ter so izpolnjevali druge pogoje po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov  je bilo neposredno na podlagi tega zakona odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost za obračunsko obdobje marec, april in maj 2020. Ti odloženi prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najkasneje do 31. marca 2022.

Zavezanci lahko prispevke katerih plačilo je bilo odloženo do 31. 3. 2022, do izteka roka za plačilo poravnajo v enem znesku ali v obrokih, ki si jih določijo sami. Zavezance, ki bodo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 katerih plačilo je bilo odloženo do 31. 3. 2022, plačali pred 31. 3. 2022, prosimo, da o tem obvestijo FURS, in sicer tako, da izpolnijo in posredujejo vlogo za izravnavo / pobot. FURS bo na podlagi prejete vloge zavezanca s plačilom izravnal terjatve iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april, maj 2020 in tako zagotovil pravilni vrstni red zapiranja terjatev.

Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so izpolnjevali pogoje za odlog in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, bo za mesec marec od 1. 3. do 12. 3. 2020 evidentiran odlog plačila prispevkov z valuto plačila 31. 3. 2022, od 13. 3. 2020 dalje pa bo upoštevana oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost v skladu z vloženo izjavo.

Dodatne informacije v zvezi z odlogom plačila prispevkov za socialno varnost je mogoče pridobiti na finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

Več informacij: OZS, Tadeja Bučar

VIR: FURS / https://www.ozs.si/novice/placilo-prispevkov-za-socialno-varnost-pred-potekom-odloga-5f1536af2114e044a98209d0

Read more

OZS uspela z uveljavljanjem vseh predloženih izjav FURS-u za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov po ZIUZEOP

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je v povezavi z zaprosilom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije glede ponovne določitve roka za vložitev Izjave za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju MTD) in oprostitve plačila prispevkov v odgovoru zbornici v dopisu številka 0920-12542/2020-2 z dne 8.7.2020 pojasnila (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je namreč prejela mnogo vprašanj nosilcev dejavnosti, ker niso prejeli plačila MTD. Pri tem so navajali, da so v Izjavi napačno označili čas prejemanja MTD oziroma niso upoštevali, da zadnja Izjava povozi pretekle oddane izjave):

Finančna uprava je pri izplačilu MTD in oprostitvi plačila prispevkov vezana na zakonski rok iz ZIUZEOP, ki je v skladu s petim odstavkom 35. člena potekel 31. maja 2020 (zaradi nedelje je bil rok prestavljen na 1. junij 2020). Ob nespremenjeni zakonodaji torej Finančna uprava ne more več sprejemati novih Izjav.

V primeru, ko je upravičenec predložil dve Izjavi, je Finančna uprava upoštevala zadnjo predloženo izjavo. Po poteku roka za izplačilo MTD (kjer je bila upoštevana le zadnja Izjava), so nekateri upravičenci izjavili, da je bil njihov namen, da bi se upoštevali obe Izjavi. V takih primerih je Finančna uprava upoštevala njihovo izrecno izjavljeno voljo, in izvedla izplačilo MTD upoštevaje obe izjavi.

Glede na navedeno lahko upravičenci, ki so vložili dve (ali več) Izjav, in jim je Finančna uprava izplačala MTD (oziroma priznala oprostitev plačila prispevkov) glede na zadnjo predloženo Izjavo, v kateri pa niso označili mesecev, ki so jih že v prejšnji(h) Izjavah, Finančni upravi posredujejo vlogo, s katero izrecno zahtevajo upoštevanje vseh predloženih Izjav zaradi napačno označenega obdobja za katerega želijo izplačilo MTD. Poudarjamo, da novih, dodatnih zahtevkov (za mesece, za katere niso zahtevali izplačilo MTD ali oprostitev plačila prispevkov), ne morejo vložiti. Finančna uprava bo te vloge obravnavala individualno v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, in jih v primeru izpolnjevanja drugih pogojev (status, poravnan davčni dolg), upoštevala.

Več informacij: OZS, Tadeja Bučar

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/novice/svetovanje/novice/svetovanje/novice/svetovanje/ozs-uspela-z-uveljavljanjem-vseh-predlozenih-izjav-furs-u-za-dodelitev-mesecnega-temeljnega-dohodka-5f05be6e2114e04a046620d5

Read more

Kdo bo prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 24. 6. 2020?

Davčni organ sporoča, da bodo nekateri zavezanci, ki so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka za maj (ali april ali marec), pa tega 10. 6. 2020 niso prejeli, nakazilo prejeli 24. 6. 2020.

Polnega izplačila v tranši 10. 6. 2020 niso prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer z določbo 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Tem upravičencem bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020.

Poleg omenjenih bodo 24.6. 2020 mesečni temeljni dohodek za maj prejeli tudi upravičenci, pri katerih je bilo zaradi sprememb v zakonodaji in različnih okoliščin na njihovi strani za preverjanje pogojev v zvezi z upravičenostjo bolj kompleksno in ga v kratkem času do dneva izplačila ni bilo mogoče izvesti.

Vir: FURS, več OZS,

VIR: http:// https://www.ozs.si/novice/svetovanje

Read more

Klicni center za turistične bone

08 200 1005

Delovni čas klicnega centra:

  • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
  • Sreda: od 7. do 17. ure
  • Petek: od 8. do 13. ure

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve z zajtrkom v Sloveniji.

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020.

več informacij: FURS

VIR: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

Read more

Novice s področja turističnih bonov

Kako lahko unovčim turistični bon?

Enostavno: na lokaciji turističnega objekta z vašo osebno izkaznico. Oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. 3. 2020 bo lahko od 19. 6. do 31. 12. 2020 zelo enostavno unovčila bon pri turističnih ponudnikih za nastanitve v Sloveniji. Upravičencu bon pripada avtomatično, in sicer kot dobroimetje, ki ga vodi Finančna uprava v sistemu eDavki. Bona upravičenec ne bo prejel v fizični obliki.

Unovčil ga bo tako, da bo to povedal receptorju turističnega objekta in sledil njegovim nadaljnjim navodilom. Receptorju bo predložil svojo osebno izkaznico ali potni list in izpolnil kratek obrazec. Obrazci bodo dostopni pri ponudniku nastavitve oz. receptorju ter tudi na spletni strani FURS.

Zgolj v primeru unovčitve bona po tretji osebi (npr. dopustovanje otroka s starimi starši, sosedi, športnimi klubi itd.) ali prenašanja bona med sorodniki (npr. med starimi starši in vnuki) bo treba že pred obiskom turističnega objekta imeti s seboj podpisana pooblastila. Obrazce najdete na zgornji povezavi.

Turistične bone bo mogoče unovčiti le kot dobroimetje pri turističnih ponudnikih v Sloveniji, niso pa izplačljivi!

Več informacij: FURS

VIR: http://: https://www.gov.si/novice/2020-06-09-kako-lahko-unovcim-turisticni-bon/

Read more

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev.
Predlaganje REK-1 obrazcev v primeru uveljavljanja subvencije za skrajšani delovni čas in uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je opisano v nadaljevanju:
delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki predloži REK obrazec za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 1001;
znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s strani Zavoda poroča na REK-1 v polju 105 (nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb);
na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in nadomestilu plače poroča v skupnem znesku za vse zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo, za zaposlene, za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste zaposlene, za katere je delodajalec upravičen do povračila nadomestila) – ni potrebno predlagati ločenih REK obrazcev;
spremeni se poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na individualnem REK obrazcu, in sicer v času veljavnosti ukrepov po ZIUOOPE se v polje B02 vpisuje samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi ZIUOOPE. Ne vpisuje se podatkov o izplačilih ostalih nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva povrnejo iz proračuna ali Zavoda (ZZZS,ZPIZ);

Več informacij:

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/porocanje-podatkov-na-obracunu-rek-1-po-ziuoope-5eda263f2114e067dc25776e

Read more

Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

avezanci, ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej do 1. 6. 2020.

Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za koledarsko leto 2019 je bil zaradi epidemije COVID-19 iz 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020. Ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. 6. 2020.

Hkrati vas obveščamo, da rok za plačilo davčne obveznosti po obračunu DDPO ali obračunu DohDej ostaja 30 dni po predložitvi davčnega obračuna. V primeru, če bo zavezanec predložil davčni obračun na skrajni rok, torej, 1. 6. 2020, mora davčno obveznost plačati najkasneje do 1. 7. 2020.

Davčni obračun DDPO za leto 2019 je do 24. 5. 2020 oddalo že 76.276 zavezancev (okoli 70%), davčni obračun DohDej za leto 2019 pa 100.673 zavezancev (okoli 80%).

Vir: FURS, Pripravila: Jasmina Malnar Molek https://www.ozs.si/novice/svetovanje/novice/svetovanje/se-slab-teden-casa-za-oddajo-obracunov-ddpo-in-dohdej-za-leto-2019-5eccba0e2114e015d6e609be

Read more