Skip to main content Skip to search

Archives for izvršba

Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27.12.2007    pravilnik začne veljati 1. januarja 2008

Ta pravilnik ureja:
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
– vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.
Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa drugi odstavek 29. člena zakona o izvršbi in zavarovanju in način identifikacije strank v teh primerih.

V pravilniku so:
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za nasprotno izvršbo
Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine
Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več upnikov
Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več verodostojnih listin
Predlog k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več nepremičnin
Predlog za nasprotno izvršbo


Read more

Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27.12.2007    pravilnik začne veljati 1. januarja 2008

Ta pravilnik ureja:
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
– vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.
Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa drugi odstavek 29. člena zakona o izvršbi in zavarovanju in način identifikacije strank v teh primerih.

V pravilniku so:
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za nasprotno izvršbo
Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine
Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več upnikov
Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več verodostojnih listin
Predlog k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več nepremičnin
Predlog za nasprotno izvršbo


Read more

Krediti Eko sklada za pravne osebe in samostojne podjetnike

Ljubljana, 14. marca (STA) – Ekološki sklad RS je danes objavil razpis za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Razpisanih je 14 milijonov evrov sredstev, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. Najpomembnejši namen ostaja spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, so sporočili iz sklada.

Kreditirani nameni so večinoma podobni tistim iz lanskega tovrstnega razpisa. Namen je spodbuditi naložbe v učinkovito rabo energije pri gradnji in obnovi stanovanjskih in drugih stavb, pri proizvodnji toplote in električne energije in v industrijskih procesih kot tudi kreditiranje nakupa vozil na električni in hibridni pogon, kot so na primer avtobusi in osebni avtomobili.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

Sklad bo letos kreditiral nakup ustreznih vozil z motorjem EURO 5 za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki in odvajanja odpadnih vod. Novost je tudi kreditiranje povečanja energijske učinkovitosti javne razsvetljave, pri katerem naložba v obnovo zagotovi vsaj 30 odstotkov prihranka električne energije.

Prednost imajo naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, za te kredit lahko doseže 90 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Sledijo naložbe v gospodarjenje z odpadki in naložbe v varstvo voda, kjer delež kredita lahko znaša do 80 odstotkov priznanih stroškov, za naložbe v odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo pa ta delež znaša do 50 odstotkov.

Zgornja omejitev posameznega kredita je dva milijona evrov. Obrestna mera kreditov ostaja enaka kot v lanskem letu, in sicer trimesečni EURIBOR + 0,3 odstotka, tudi drugi stroški, povezani s kreditom, se ne spreminjajo. Odplačilna doba kreditov je največ 15 let, lahko pa vključuje enoletni moratorij na odplačilo glavnice.

Avtor: STA

Read more

Elektronska izvršba

Elektronska izvršba

Brez papirjev

V postopku ni nobenih dokumentov na papirju in tudi ne nobenih dokazil o dolgu. Upnik v rubriko "verodostojna listina" samo vpiše dokument, na podlagi katerega terja plačilo od dolžnika: na primer račun, datum izdaje, znesek, zapadlost. Toda opozorilo: predlagatelj izvršbe je kazensko in odškodninsko odgovoren za vse podatke. Če ne držijo, tvega kazen.

Sklep v 48 urah

Preverjanje predloga za izvršbo, ki ga bodo opravili na COVL, je omejeno na podatke, ki so nujni za izvršbo: ali obstajajo stranke v postopku, ali obstaja nepremičnina, ali je izbrano sredstvo izvršbe … Utemeljenosti predloga v tej fazi ne bodo preverjali. Ko bo predlog popoln in taksa plačana, bodo v 48 urah izdali sklep o izvršbi. Poslali ga bodo na tako imenovano poštno cesto, tako da bodo sklepe natisnili na pošti in jih nato tudi poslali naslovnikom.

Vir:finance (InfoSPLET)

Read more

Elektronska izvršba

Elektronska izvršba

Brez papirjev

V postopku ni nobenih dokumentov na papirju in tudi ne nobenih dokazil o dolgu. Upnik v rubriko "verodostojna listina" samo vpiše dokument, na podlagi katerega terja plačilo od dolžnika: na primer račun, datum izdaje, znesek, zapadlost. Toda opozorilo: predlagatelj izvršbe je kazensko in odškodninsko odgovoren za vse podatke. Če ne držijo, tvega kazen.

Sklep v 48 urah

Preverjanje predloga za izvršbo, ki ga bodo opravili na COVL, je omejeno na podatke, ki so nujni za izvršbo: ali obstajajo stranke v postopku, ali obstaja nepremičnina, ali je izbrano sredstvo izvršbe … Utemeljenosti predloga v tej fazi ne bodo preverjali. Ko bo predlog popoln in taksa plačana, bodo v 48 urah izdali sklep o izvršbi. Poslali ga bodo na tako imenovano poštno cesto, tako da bodo sklepe natisnili na pošti in jih nato tudi poslali naslovnikom.

Vir:finance (InfoSPLET)

Read more

Postopek izdaje dovoljenja za paketno vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine

(prvi odstavek 16. člena Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka – Uradni list RS, št. 121/07)


Bistveno novost novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E; Uradni list RS, št. 115/06) predstavlja pisno ali elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine na predpisanih obrazcih pri posebnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani – t.i. Centralnem oddelku za verodostojno listino (CoVL). CoVL od 1. 1. 2008 vodi celoten postopek do pravnomočnosti sklepa o izvršbi, od izdaje sklepov o popravi in sklepov o izvršbi, do reševanja ugovorov dolžnikov, opravljanja poizvedb ter pošiljanja pravnomočnih sklepov o izvršbi izvršiteljem, dolžnikovim dolžnikom, zemljiški knjigi in sodnemu registru.


V predmetnem okviru pa je zlasti za velike upnike relevantna možnost vlaganja predlogov za izvršbo v paketu, ki bo relevantna zlasti za velike upnike. Le-tem v primeru paketnega vlaganja ne bo treba predlogov za izvršbo posamič vnašati v predpisane obrazce, ampak se bo to delalo na podlagi uskladitve baz podatkov o izdanih računih.


Ministrstvo za pravosodje na podlagi prvega odstavka 16. člena Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07) izdaja dovoljenje za paketno vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in sicer po naslednjem postopku:


Prosilec mora najprej na portalu: https://covl.sodisce.si pridobiti uporabniško geslo, kar stori s klikom na gumb: "PRIDOBITEV UP. GESLA" in z vpisom e-mail naslova, na katerega mu bo sistem poslal uporabniško geslo.


Prosilec nato izpolni zaprosilo in ga pošlje na elektronski naslov: paketno.mp(at)gov.si.


Po izdanem dovoljenju, ki ga Ministrstvo za pravosodje po pošti pošlje prosilcu, mora prosilec kopijo kvalificiranega digitalnega potrdila poslati na naslov: Center za informatiko, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.

 

 
Zaprosilo za izdajo dovoljenja za paketno vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine (pdf; 23 KB)

 

Read more

Vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine

Dne 1.1.2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Ur. List 121/2007), ki ureja:

 • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
 • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
 • vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.

Načini vlaganja

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se na predpisanem obrazcu lahko vloži elektronsko. Pred oddajo predloga se morajo upniki zgolj predhodno registrirati na spletni strani sodišča https://covl.sodisce.si ali v papirni obliki na Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino, Zaloška 59, Ljubljana (CoVL).

   a) Upnik lahko vloži predlog za izvršbo z izpolnitvijo pametnega obrazca ali z uvozom podatkov iz datoteke po strukturi, ki jo določi in na svoji spletni strani vsakokrat objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

  Pogoji:

    Upnik na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predhodno pridobi uporabniško ime in geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki. Pogoj za pridobitev uporabniškega imena je, da ima upnik elektronski naslov, na katerega mu informacijski sistem po prijavi pošlje uporabniško ime, upnik pa nato sam določi geslo.

   b) Upnik lahko naenkrat vloži tudi večje število predlogov za izvršbo (paket predlogov) na podlagi servisa za generiranje paketa, ali iz svoje zaledne aplikacije.

  Pogoji:

    Upnik na Ministrstvu za pravosodje predhodno pridobi posebno dovoljenje za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču po elektronski poti. Pogoj za pridobitev dovoljenja je, da ima upnik kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga po izdanem dovoljenju izroči CIF-u.

  2. Papirno vlaganje

   Upnik lahko na spletni strani izpolni obrazec, ga natisne in po pošti pošlje sodišču, lahko pa natisne tudi prazen obrazec, ki ga izpolni ročno.

Plačilo takse

Višina sodne takse

Sodna taksa se lahko plača:

 • s sodnimi kolki, ki se prilepijo na za to določeno mesto na obrazcu
 • z gotovino;
 • z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi inštrumenti (npr. kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar).

Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL.

Sodna taksa se plača z navedbo sklicne številke, ki je na obrazcu predloga za izvršbo, zato ni treba prilagati potrdila o plačilu. Če pri plačilu sodne takse sklicna številka ni navedena, se šteje, da taksa ni bila plačana.

Številka računa za plačilo sodne takse za pravne osebe in s.p. je: 0110 0845 0100 713.

Številka računa za plačilo sodne takse za fizične osebe je: 0110 0845 0100 810.

Dostopnost sistema

 • Predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko oddajate od 8h do 20h vsak delovni dan. V času od 20h do 8h ter ob praznikih, sobotah in nedeljah je sistem zaprt zaradi vzdrževanja.

Zanimivo še:  Izvršba na podlagi verodostojne listine
                       

Read more

Omejitve davčne izvršbe na denarna sredstva s.p.

Pojasnilo DURS, št. 4292-116/2007, 20. 11. 2007

Zavezanec prosi za pojasnilo glede upoštevanja izvzetij in omejitev, ki jih določa Zakon o davčnem postopku pri davčni izvršbi na denarna sredstva dolžnika, ki je samostojni podjetnik. V praksi se namreč zastavlja vprašanje, ali mora banka ta izvzetja in omejitve upoštevati tudi pri poslovnih računih, predvsem kadar je to edini odprti račun, ki ga ima neka oseba.

V nadaljevanju posredujemo pojasnilo: celoten prispevek

I. Izvzetja in omejitve davčne izvršbe glede na denarna sredstva

1. Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe
2. Denarni prejemki – dohodki iz delovnega razmerja
3. Drugi denarni prejemki

II. Upoštevanje izvzetij in omejitev glede na naravo transakcijskega računa
1. Predmet davčne izvršbe so le sredstva na poslovnem računu podjetnika
2. Predmet davčne izvršbe so sredstva na poslovnem in osebnem računu podjetnika

Read more