Skip to main content Skip to search

Archives for Minimalna plača

 Nov znesek minimalne plače in izplačilo nadur

Maribor, 07.02.2019

Dne 24.12. 2018 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači , ki določa nov znesek minimalne plače. Nov znesek minimalne plače od 1.1. 2019 znaša 886,63 EUR. Nov znesek minimalne plače je potrebno upoštevati za delo od 1.1. 2019 naprej.

Zakon o delovnih razmerjih v 134. členu določa, da se plača plačuje za plačilno obdobje, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. Plača se izplača najkasneje do 18. dne po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Delodajalec je dolžan predhodno pisno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne na pri delodajalcu običajen način.

Glede na navedeno, je potrebno pri izplačilu plače za januar 2019, ki mora biti izplačano najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec oz. še prej, če je tako navedeno v pogodbi o zaposlitvi, upoštevati novi znesek minimalne plače. Novi znesek minimalne plače se torej izplačuje za delo od 1.1. 2019 dalje.

Read more

Izvršba na plačo delavca – različno izvrševanje na terenu = 2014

Na kolikšen del plače je mogoče z izvršbo poseči na delavčevo plačo?

Po novem od 30.7.2014 dalje pri izvršbi po Zakonu o izvršbi in zavarovanju velja:
»Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči. »
S novo določbo se torej omejitve izvršbe usklajujejo z omejitvami, ki veljajo že sedaj v DAVČNI izvršbi.
Razlika:
Read more

NOVO! Dvig minimalne plače na 783,66 eurov v letu 2013 (763,06 eurov v letu 2012)

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) se bo minimalna plača z januarjem zaradi rasti cen življenjskih potrebščin nekoliko dvignila.

Po novem bo znašala 783,66 evrov, kar je za 2,7 odstotkov več kot v lanskem letu.

 

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 5/12) znaša od 1. januarja 2012 dalje 763,06 eurov.

 

 

Z Zakonom o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06) je določeno, da znaša znesek minimalne plače za opravljeno delo za čas od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007 521,83 EUR.
Znesek zajamčene plače pa od 1. avgusta 2006 dalje znaša 237,73 EUR.
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 69/07) znaša od 1. avgusta 2007 538,53 EUR.
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 36/08) znaša od 1. marca 2008 dalje 566,53 EUR.

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 76/08) znaša od 1. avgusta 2008 dalje 589,19 EUR.
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 61/09) znaša od 1. avgusta 2009 dalje 597,43 EUR.
Z zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) je določeno, da znaša znesek minimalne plače za delo opravljeno od 1. marca 2010 734,15 eurov.
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 3/11) znaša od 1. januarja 2011 dalje 748,10 eurov.

VIR:DURS

Read more