Skip to main content Skip to search

Archives for plače

Obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2019

Maribor, 04.01.2019

Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih.

S sklenitvijo delovnega razmerja pridobi vsak delavec tudi pravico do letnega dopusta. Osnovni letni dopust, ki pripada posameznemu delavcu, je potrebno opredeliti že v pogodbi o zaposlitvi. Koliko dni osnovnega dopusta bo pripadalo posameznemu delavcu je odvisno od delodajalca, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati omejitve delovnopravne zakonodaje. Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne.

Poleg osnovnega letnega dopusta, ki je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi, pripadajo delavcem tudi dodatni dnevi dopusta. Koliko bo teh dni, je odvisno od osebnih okoliščin posameznega delavca. Tako so na primer starejši delavci in invalidi upravičeni do vsaj treh dodatnih dni dopusta. Enako velja za delavce, ki negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Po en dodatni dan dopusta pripada delavcem tudi za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Poleg navedenega lahko dodatni dnevi pripadajo delavcem tudi na podlagi kolektivnih pogodb. Nekatere kolektivne pogodbe namreč priznavajo delavcem dodatne dneve dopusta tudi glede na doseženo delovno dobo ali zahtevnost dela.

Število dni dopusta, ki pripadajo posameznemu delavcu, se tako lahko iz leta v leto spreminja. Ravno zaradi tega Zakon nalaga delodajalcem obveznost vsakoletne odmere letnega dopusta.

Odmera letnega dopusta 2019 – vzorec

Odmera letnega dopusta – rok za odmero in pisno obvestilo delavcem je 31. marec tekočega leta

Vsak delodajalec je tako dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni dopusta za tekoče koledarsko leto. Pred tem je seveda potrebno dopust ustrezno odmeriti. Priporočamo, da delodajalci to uredite s pisno odločbo, ki jo vročite delavcem. Iz odločbe naj bo razviden tako osnovni dopust kot tudi dodatni dnevi, ki pripadajo delavcu.

Za delavce, ki v posameznem koledarskem letu ne bodo zaposleni polnih 12 mesecev, je potrebno ustrezno izračunati tudi sorazmerni del dopusta.

Opustitev obveznosti odmere letnega dopusta je opredeljena kot prekršek. Zakon tako predpisuje globo v višini od 750 do 2.000 EUR za večje delodajalce, ki te obveznosti ne izpolnijo. Za manjše delodajalce je ta nekoliko nižja in lahko znaša od 200 do 1.000 EUR.

Vir: Data.si

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21

Read more

OSEBA Z DEJAVNOSTJO ZAPOSLI DELAVCE

Če oseba z dejavnostjo zaposluje delavce, mora vložiti prijavo v zavarovanje z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najpozneje pred začetkom opravljanja dela. To stori na točki e-VEM.

Obveznosti osebe z dejavnostjo do svojega zaposlenega:

 • delavcu mora izplačati plačo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec,

 • do konca plačilnega dne mora delavcu izdati pisni obračun, na katerem so podatki o delavcu in delodajalcu, plači, nadomestilu plače, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen, obračunu in plačilu davkov in prispevkov ter plačilnem dnevu,

 • delodajalec mora delavcu najpozneje do 31. januarja izdati za preteklo koledarsko leto pisni obračun plač in nadomestil plač, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

Obveznosti osebe z dejavnostjo do davčnega organa:

 • na dan izplačila plače mora davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev (obrazec REK-1), ki vsebuje obračun akontacije dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost. Obračun se odda elektronsko prek sistema e-Davki,

 • obračunane obveznosti mora delodajalec plačati najpozneje v 5 dneh po izplačilu dohodka,

 • delodajalec mora davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja tudi v primeru morebitnih drugih izplačil obdavčljivega dohodka (npr. avtorskega honorarja, izplačila fizični osebi po pogodbi o delu, izplačila dijakom in študentom za obvezno prakso),

 • obračun davčnega odtegljaja mora predložiti na ustreznem obrazcu (REK-1a, REK-2) na dan izplačila dohodka, obračunane davke in prispevke pa plačati najpozneje v 5 dneh po izplačilu dohodka.

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123

Read more

 Informacija o novostih REK obrazcev v letu 2018

Maribor, 15.01.2018

V Uradnem listu RS, št. 79/2017, z dne 28. 12. 2017, je objavljen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu (Pravilnik REK), ki začne veljati 1. januarja 2018.

V nadaljevanju podajamo informacije o bistvenih novostih, ki jih prinaša navedeni Pravilnik REK.

Read more

Očetovski dopust

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta, če koristi porodniški dopust.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva. Pravica je začela veljati postopno, in sicer od 1. 1. 2003 – 15 dni, od 1. 1. 2004 – 45 dni in od 1. 1. 2005 – 90 dni.

Read more

Božičnica in druge letne nagrade davčno ugodnejše

Maribor, 05.12.2017

Božičnica in trinajsta plača

Trinajsta plača je v kolektivnih pogodbah opredeljena kot plača, ki jo prejmejo zaposleni, če so čez  leto uspešno poslovali in pripomogli k doseganju ciljev podjetja.

Božičnica se šteje med druge nagrade, ki se lahko izplačajo konec leta. Izplačana je lahko kot plača ali kot drugi prejemek iz delovnega razmerja.

Novost zakona o dohodnini, ki velja od 1. januarja letos, je izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja. In sicer do višine 70 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače v državi. Kaj to pomeni za delodajalce in kaj za delavce, smo že predstavili na primeru, če izplačana božičnica znaša 1.000,00 evrov bruto.

bozicnica-2016-2017-640x310

Da je nagrada za poslovno uspešnost lahko deležna ugodnejše davčne obravnave, velja še nekaj dodatnih pogojev. Določena mora biti ali v splošnem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi, izplačana pa enkrat v koledarskem letu.

 • Pravica do izplačila nagrade (trinajsta plača, božičnica) mora biti določena v splošnem aktu delodajalca. Z njim morajo biti delavci vnaprej seznanjeni, hkrati pa morajo imeti vsi zaposleni pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost. Na Fursu pojasnjujejo, da to ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje.
 • Druga možnost pa je, da je božičnica oziroma pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost določena v kolektivni pogodbi. V njej so opredeljena merila za pridobitev pravice do izplačila nagrade. Pri tem pa ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce.
 • Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu.

Božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost, ki je določena v individualni pogodbi, torej ne more biti deležna ugodnejše davčne obravnave, so pojasnili na Fursu.

Read more

Spomni me april 2017 :)

Datumi in obrazci, ki jih v aprilu 2017 ne smete zamuditi

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2017 in trimesečno obdobje januar-marec 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2017 in trimesečno obdobje januar-marec 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD)

Do 14. 4.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2017

Do 15. 4.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2017
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2017, do 18.1. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 17. 4.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2017

Do 18. 4.

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za marec 2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2017
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2017

Do 20. 4.

 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2017
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2017
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2017
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2017
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2017
 • Obrazec SN11, SN44 – letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2017
 • Obrazec SN22, SN55 – letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2017
 • Obrazec DDV-O za marec 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2017 (op. plačilo DDV je 28. 4.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca ; prvi dan vnosa je 13. 4.

Do 24. 4.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28. 4.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za marec 2017 in za obdobje januar do marec 2017
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2017
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2017 izplačani samostojno

Do 30. 4.

 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2017
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2017
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec M4– Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2016

Do 3. 5.

 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2017
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2016 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

OPOMBE:

 1. Novost od 1. 1. 2017 ZDAvP-2:
  • 1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
  • 2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.
 2. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 3. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Vir: racunovodja.com

Read more

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2017 dalje minimalna plača znaša 804,96 € bruto za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 – Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 4/17 – Znesek minimalne plače).

Minimalni znesek regresa za leto 2017: 804,96 € bruto.

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov: 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec.

Statistični urad

Rok za izplačilo regresa je do 1. julij 2017.

Kako je obdavčen regres?

Regres je obdavčen samo z dohodnino, pod pogojem , da je izplačan največ v višini 70% povprečne plače.

Read more

VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Najpogostejša vprašanja in odgovori, 1. del:

I. Delovno razmerje, druge oblike dela, prepoved diskriminacije in druge splošne določbe
II. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
III. Vsebina in obveznosti pogodbenih strank
IV. Sprememba ali sklenitev nove pogodbe in suspenz pogodbe
V. Vrste pogodb o zaposlitvi
VI. Sprememba delodajalca
VII. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
VIII. Pripravništvo in poskusno delo
IX. Plačilo za delo
X. Delovni čas, nočno delo, odmori in počitki

Najpogostejša vprašanja in odgovori, 2. del:
XI. Letni dopust, druge odsotnosti z dela in izobraževanje
XII. Discipinska in odškodninska odgovornost
XIII. Varstvo nekaterih kategorij delavcev
XIV. Uveljavljanje, varstvo pravic in inšpekcijsko nadzorstvo
XV. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
XVI. Ostale določbe

VIR:Ministrstvo za delo

Read more

NAPOTENI DELAVCI – MINIMALNE PRAVICE

DIREKTIVA 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV

Zagotavljanje minimalnih pravic delavcem, ki jih napotujejo podjetja na delo na območje druge države članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev ureja Direktiva o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Delavcem, ki so napoteni na delo na območje države članice morajo biti namreč, ne glede na to da njihovo delovno razmerje ureja pravo druge države, zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni z nacionalnimi predpisi ali s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, kjer se delo opravlja.

Direktiva vzpostavlja načelo, da podjetja s sedežem v državi, ki ni članica, ne smejo biti obravnavana bolj ugodno kot podjetja s sedežem v kateri od držav članic.

Napoteni delavec:

 • je tisti delavec, ki za omejen čas opravlja delo na območju države članice, ki ni država, v kateri običajno dela.

Direktiva se uporablja za podjetja, ki:

 • napotijo delavce na ozemlje katere od držav članic na lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce napotilo, in pogodbenico, kateri so storitve namenjene, pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med podjetjem, ki delavca napoti, in delavcem
 • napotijo delavce v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju katere od držav članic, pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med podjetjem, ki delavca napoti, in delavcem
 • kot podjetje ali agencija za začasno delo posredujejo delo delavca podjetju uporabniku s sedežem ali dejavnem na ozemlju katere od držav članic, pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med podjetjem ali agencijo za začasno delo in delavcem.

Direktiva se nanaša na naslednje pogoje dela in zaposlitve:

Read more