Skip to main content Skip to search

Archives for plače

Regres

Regres za leto 2008 in arhiv regresa za leto 2007

V uradnem listu RS 76/2006 z dne 20. 7. 2006 je bila objavljena Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust.

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) v 2. točki 1. odstavka 37. člena navaja, da med dohodke iz delovnega razmerja vključuje tudi regres za letni dopust. Prispevki za socialno zavarovanje se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Od 1. 1. 2007 se uporablja novi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (dalje ZDDPO-2), ki v 5. odstavku 35. člena določa, da se regres za letni dopust prizna kot odhodek v obračunanem znesku.

Sorazmerni del regresa in prispevki – PRIMER

Read more

Obračun davčnih odtegljajev od podjemne pogodbe – Obrazec REK-2

DURS pojasnjuje


KDO predloži obrazec REK-2

 

Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka ob izplačilu ostalih dohodkov po ZDoh-2 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj ter obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost.


KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec REK-2


Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev na dan izplačila dohodkov.

Obrazec REK-2

Pri podjemni pogodbi – dohodek iz drugegega pogodbenega razmerja se dohodnina obračuna po stopnji 25% od osnove.

Osnova je bruto prejemek zmanjšan za 10% normiranih stroškov. Torej za te vrste dohodkov se ne uporablja dohodninska lestvica.

Obračun podjemne pogodbe, neto 200 eur oz. 258,06 bruto

I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja:

101 Dohodek                                                         258,06 eur bruto

106 Normirani stroški /odhodki (10%)                           25,81 eur

107 Davčna osnova                                                232,25 eur

II. Davčni odtegljaj

201 -po splošni stopnji  (25%)                                    58,06 eur 
trr:01100-8441403402 19 davčna št. in konto

III. Prispevki za socialno varnost

221 pokojninsko in invalidsko zavarovanje PIZ (6%)        15,48 eur   
trr:01100-2001395504 19 davčna št. in konto

222 prispevek za poškodbe pri delu v pavšalnem znesku    2,91 eur
trr:01100-3008640594 19 davčna št. in konto

Količnik bruto – neto

100 – (90 * 0,25) = 77,5  in  100/77, 5=1,29032258

Preverimo: 200 eur neto * 1,29032258 = 258,06 eur bruto

 

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Osnova 258,06 eur (bruto) stopnja davka 25% = 64,52 eur 

 


 


Read more

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 
V skladu s 1. odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

 
Kakor določa 213. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje, se prispevek za osebe, zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 27. člena tega zakona, plača v pavšalnih zneskih , ki jih določi zavod.
 
V II. oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je določeno, da pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo osebe, ki opravljajo pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisani register, pa niso zavarovane po 15. členu zakona. Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. marca 2007 dalje znaša 25,57 EUR.
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
 
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alinea 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo pavšalni prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona. Na podlagi 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se prispevki za zavarovance iz 17. člena tega zakona plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod.
 
V skladu s 3. točko Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) od 1. januarja 2007 dalje 2,91 EUR.

Read more