Skip to main content Skip to search

Archives for pokojnina

Na Celjskem sejmu so ustvarili SPLETNI MOS, prvi digitalni sejem v Sloveniji!

SPLETNI MOS je digitalna oživitev tradicionalnega MOS-a, ki bo potekal od 8. do 22. oktobra 2020. Z njim želijo na Celjskem sejmu MOS približati novim ciljnim skupinam in hkrati ohranjati stik z zvestimi obiskovalci sejmov. Spletni MOS s dobro prepoznavno blagovno znamko in 52.-letno tradicijo pomaga razstavljavcem povečati doseg in ponuditi novo pot do potencialnih kupcev. Projekt zagotavlja interaktivni pristop, nadgrajen z aktualnimi marketinškimi pristopi. Razstavljavci in obiskovalci se bodo povezovali s pomočjo klepetalnika v živo, video konferenc (ZOOM, Skype) in tako obudili pristen stik v živo.

vir: https://kulturnadediscina.si

Read more

MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA 2013

4. decembra 2012 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 1. 1. 2013.

Nekatere pomembne rešitve, ki jih novi zakon prinaša za zavarovance in upokojence:

Upokojitveni pogoji v letu 2013

Zavarovanec oz. zavarovanka bo tako v letu 2013 pridobil(a) pravico do starostne pokojnine, če bo izpolnjeval(a) pogoj starosti 58 let in 4 mesece ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa (moški) oz. 58 let starosti in 38 let in 4 mesece pokojninske dobe brez dokupa (ženska). Upokojitvena starost se bo nato vsako naslednje leto dvignila za 4 mesece, starost 60 let pa bo ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa pogoj za upokojitev šele v letu 2018 (za moške) in 2019 (za ženske).

Zniževanje upokojitvene starosti

Upokojitveno starost za pridobitev starostne pokojnine bo mogoče zniževati na račun otrok, obveznega služenja vojaškega roka ter zaradi vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti:

  1. znižanje pogoja starosti zaradi skrbi za otroke v prvem letu njihove starosti.  ZPIZ-2 določa, da si lahko zavarovanec, ki je skrbel za otroka v prvem letu njegove starosti, zniža upokojitveno starost za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke ter za 48 mesecev za pet ali več otrok). Omenjena določba velja za zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa, starost pa se znižuje od 60. leta starosti, vendar največ do 56. leta (ženske) oziroma 58. leta (moški) ter za zavarovance (moški in ženske), ki so dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se starost znižuje od 65. leta starosti do največ 61. leta.
  2. znižanje pogoja starosti zaradi obveznega služenja vojaškega roka. Zavarovanec (moški) si lahko zniža starost za 2/3 obdobja služenja vojaškega roka od 60. leta do največ 58. leta starosti ter za 2/3 obdobja služenja vojaškega roka od 65. leta do največ 63. leta starosti.
  3. znižanje pogoja starosti zaradi vključitve v zavarovanje pred 18. letom starosti. Omenjeno znižanje starosti lahko uveljavljajo zavarovanci (moški in ženske), ki so dopolnili pokojninsko dobo brez dokupa, določeno za posamezno koledarsko leto v petem odstavku 27. člena ZPIZ-2 oziroma 40 let pokojninske dobe brez dokupa, in sicer od 60 leta starosti za ves čas dela pred 18. letom starosti, vendar ne več kot do 57 let (oz. do 56 let do 31. 12. 2018) – ženske in do 58 let – moški.

Vir:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Read more

Kako do varstvenega dodatka od 1. 2. 2008 dalje

I. Splošno o pravici
Pravica do varstvenega dodatka je od 1. 2. 2008 dalje urejena s posebnim zakonom. Čeprav ni več pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se njen temeljni namen ne spreminja. Varstveni dodatek je tudi po novi ureditvi mesečni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, če ta za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje.
Varstveni dodatek ni samostojni denarni prejemek!
II. Upravičenec do varstvenega dodatka
Upravičenec do varstvenega dodatka je:
uživalec starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če je bil pretežen del skupnega obveznega zavarovanja zavarovan za širši obseg pravic ter pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev in
uživalec dodatka k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ.
Do varstvenega dodatka je upravičen tudi uživalec pokojnine, odmerjene po mednarodnem sporazumu o socialnem zavarovanju.
IV. Pogoji za pridobitev varstvenega dodatka
Za pridobitev pravice do varstvenega dodatka mora upravičenec sočasno izpolnjevati naslednje pogoje:
da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
da njegova pokojnina ne dosega mejnega zneska,
da skupaj z družinskimi člani nima drugih dohodkov in premoženja, ki bi zadoščali za preživljanje in
a.)Koliko znaša mejni znesek
Mejni znesek znaša 81,6% najnižje pokojninske osnove, določene s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od 1. januarja 2009 dalje znaša 436,98 evrov. Njegova višina se spreminja ob vsakokratni spremembi višine pokojnin. Uživalec pokojnine oziroma dodatka k pokojnini, ki je nižja oziroma je njun seštevek (pri prejemniku dodatka se dodatek in pokojnina seštevata!) nižji od mejnega zneska, je le možni upravičenec do varstvenega dodatka. Za pridobitev pravice pa mora izpolnjevati tudi dohodkovni in premoženjski cenzus!
več

Read more