Skip to main content Skip to search

Archives for Računovodstvo

 Predračun, račun za predplačilo in končni račun

Kaj je predračun ali ponudba?

Predračun ali ponudba je dokument, ki služi kupcu kot informacija o naročenem blagu ali storitvi in pogojih plačila. Predračuna ne knjižimo, zato ne vpliva na obveznost za DDV in ne povečuje naših prihodkov.Kaj je račun za predplačilo in kdaj ga morate izdati?

Račun za prejeto predplačilo (avansni račun) izdate, ko vam kupec plača predračun (ponudbo), blaga pa niste dobavili oziroma opravili storitve. Ker se plačilo zgodi pred tem, ga imenujemo predplačilo.

Osnovni namen računa za predplačilo je obračun DDV-ja, saj z dnem prejema predplačila nastane obveznost za plačilo DDV-ja. Prejeto predplačilo sicer še ni prihodek.

Več informacij: Minimax

VIR: https://www.minimax.si/blog-predracun-racun-za-predplacilo-in-koncni-racun/

Read more

Hramba dokumentov

Koliko časa je treba hraniti poslovno dokumentacijo?

2. 7. 2017

Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil

Vsak davčni zavezanec je dolžan hraniti poslovno in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem.

Dokumentacija je lahko različna in jo je treba tudi pravilno označiti. Na eni strani nastaja dokumentacija, ki je povezana z znanjem podjetja ter njegovim udejstvovanjem na trgu. Sem spadajo različni zapisi, ideje, pravilniki in druga dokumentacija. Kako bodo v podjetju shranjevali to dokumentacijo, določijo z internim aktom, kjer zapišejo, na kakšnem nosilcu dokumente shranjujejo, ali se originali zavržejo ali ohranjajo, in kakšen je rok shranjevanja.

Na drugi strani nastaja dokumentacija, ki je povezana s (finančnim) poslovanjem. Shranjevanje te dokumentacije predpisuje kar nekaj zakonov.

 V tem prispevku se bomo osredotočili predvsem na shranjevanje poslovnega dela dokumentacije, t.i. specifično gradivo – to so finančna, računovodska in knjigovodska dokumentacija, na način kot je opredeljena v slovenskih računovodskih standardih.

Kdo je dolžan shranjevati dokumentacijo?

Shranjevanje in arhiviranje poslovne dokumentacije je obvezno za vsakega davčnega zavezanca. V Zakonu na dodano vrednost je opredeljeno, da je »davčni zavezanec« vsaka oseba, ki deluje neodvisno in samostojno, in opravlja kjer koli katero koli ekonomsko dejavnost, ne glede na to, ali ustvarja dobiček ali ne. Torej davčni zavezanci so vsi, ki so identificirani za namene DDV in tudi tisti, ki to niso – te zakon imenuje tudi mali davčni zavezanci.  

Vsako podjetje mora hraniti svojo dokumentacijo

Vsako podjetje v času svojega poslovanja ustvari zajeten kup listin in dokumentov, ki jih je treba hraniti različno dolgo. Katero dokumentacijo je treba shranjevati in koliko časa, predpisujejo naslednji zakoni:

 • Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;
 • Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;
 • Zakon o davčnem postopku;
 • Zakon o gospodarskih družbah;
 • Slovenski računovodski standardi;
 • Zakon o računovodstvu;

Poslovno in računovodsko dokumentacijo med letom navadno shranjuje računovodski servis, ki jo konec obračunskega obdobja vrne podjetniku. Zato je pomembno, da vsak podjetnik ve in razume, koliko časa mora posamezno vrsto dokumentov shranjevati.

Kam s papirji?  

Glede na vse zakone in predpise je treba dokumentacijo shranjevati in arhivirati. Dobra novice pa je ta, da ni treba vse dokumentacije arhivirati enako dolgo, kar pomeni, da lahko sproti manjšate gore papirja.

V Zakonu o davčnem postopku je zapisano, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti hrambo kopij računov, ki jih izda sam ali njegov kupec. Shranjuje jih lahko v Sloveniji ali v tujini, vendar mora o slednjem prej obvestiti davčni organ. Shranjevati jih mora v trajanju 10 let po poteku leta, na katerega se nanašajo.

Pomembno je vedeti: Doba shranjevanja se računa za polna koledarska leta, tekoče leto ne sodi v to dobo. Primer: Davčni zavezanec, ki prijeme račun (strošek), ki se nanaša na leto 2017 (prejem računa 5. 5. 2017), začetek roka hrambe 1. 1. 2018, trajanje do 31. 12. 2027.

Po Zakonu o računovodstvu je predpisano, da se poslovne knjige in knjigovodske listine hranijo v arhivu, določeni pa so tudi najkrajši roki hrambe.

Kaj se hrani trajno?

 • letna poročila (bilance, ki jih računovodstvo pripravlja za Durs in Ajpes),
 • plačilne liste in vse, kar je povezano z obračunom plač,
 • knjiga sklepov,
 • glavna knjiga in dnevnik.

Kaj hraniti do 20 let?

 • pogodbe in računi za nakup in prodajo nepremičnin
 • register osnovnih sredstev

Kaj se hrani 10 let?

 • celotna dokumentacija za knjiženje poslovnih dogodkov: izdani računi, prejeti računi, pogodbe o nakupih in prodaji kratkoročnih finančnih naložb in najemu kratkoročnih posojil, transakcijski računi, obračuni.

Kaj pomeni trajno?

Zakon nalaga trajno shranjevanje določenih dokumentov, kar pa je v praksi precej absurdno, saj to pomeni, da bi moral posameznik, ki ima odprt s. p. leto ali dve svoje dokumente »za večno shraniti«. V javni upravi je to določeno z roki, ki pa so še vedno zelo dolgi, na primer personalne mape morajo biti shranjene najmanj 100 let od rojstva javnega uslužbenca, plačilne liste pa najmanj 50 let od nastanka.

Kako in na kakšen način boste dejansko zagotovili trajnost, je prepuščeno vam, vendar glede na informacije, ki smo jih pridobili v pogovoru z računovodskimi servisi, še ni bilo primera, da bi koga preverjali »po njegovi smrti«. Se lahko večnost piramid primerja s trajno shranjenimi bilancami (malega) s.p.-ja? ?

Seveda pa je treba shranjevati v okviru zakonskih predpisov in zastaralnih rokov. Tako je v zakonu zapisano, da mora davčni zavezanec, ki preneha z delovanjem (ali njegov pravni naslednik) sporočiti davčnemu organu, kje se hrani dokumentacija oziroma kdo jo hrani. Če tega ne sporoči, je za prekršek za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, predvidena globa v višini od 800 do 10.000 evrov, za pravno osebo, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za mikro ali majhno gospodarsko družbo, je določena globa od 1.200 do 15.000 evrov, za srednje ali velike pravne osebe po ZGD pa od 3.200 do 30.000 evrov, dodatno pa se še kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Kako hraniti?

Knjigovodske listine se odlagajo v registratorje, ki so praviloma v računovodskem servisu. Po koncu obračunskega obdobja dokumentacijo  prevzame podjetnik, ki jih hrani v svojih prostorih oziroma uredi hrambo na primerni lokaciji. Podjetje se lahko, ob upoštevanju določenih predpisov, samo odloči, po kolikšnem času od dneva sprejetja računovodskih izkazov bo shranilo poslovne knjige na elektronskem nosilcu, izvirne poslovne knjige pa uničilo.

Elektronsko arhiviranje

V času digitalnega poslovanja zakoni dovoljujejo tudi elektronsko arhiviranje. S tem se podjetja znebijo gore dokumentov in izpraznijo arhive. Da je elektronsko arhiviranje skladno z zakonom, mora podjetje davčnemu organu zagotoviti dostop do vse dokumentacije v okviru zastaralnega roka in ob tem ne smejo nastajati neupravičeni stroški.

Navadno se podjetja odločajo za dva načina (zakonsko skladnega) arhiviranja

 • za tovrsten arhiv poskrbijo sama (in zagotovijo potrditev Arhiva Republike Slovenje)
 • najamejo prostor pri zunanjem izvajalcu, ki zagotavlja skladnost arhiviranja glede na zahteve Arhiva RS.

Elektronsko arhiviranje je urejeno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

Nasveti za boljše delo

Rokovanje z dokumentacijo je nujnost vsakega poslovanja. Zato nekaj nasvetov, kako si lahko olajšate delo:

 1. Označevanje dokumentov: Smiselno je, da vsak dokument, ki ga prejmete v podjetje, označite tudi glede na rok hrambe. Posebej to velja, če gre za papirno dokumentacijo, ki zahteva fizično izrabo prostora (arhiva). Na tak način lahko hitro uredite dokumentacijo in se sistematično znebite tiste, ki ji je po zakonu pretekel rok hrambe.
 2. Skupni sistem: Pri papirnem poslovanju je težje, če se dokumentacija pretaka od podjetnika do računovodskega servisa. Smiselno je, da podjetnik in računovodja dogovorita za souporabo programa, ki omogoča skupno upravljanje dokumentov.
 3. Skeniranje dokumentov: Podjetnik lahko vse svoje prejete račune poslika ali poskenira in shrani v sistem, originalne pa shrani v (fizični) arhiv. S tem ima vso dokumentacijo na enem mestu.

Pozor: Če se želite znebiti papirjev, morate dokumente shraniti v zakonsko skladnem arhivu, ki je na voljo pri različnih ponudnikih.

Anekdota: Shranjevanje skeniranih dokumentov je pogosta praksa v malih podjetjih, ki se ne odločajo za zakonsko skladne arhive, zato imajo dokumentacijo še vedno »v kleti«. Naročnik nam je zaupal »trik«, ki mu je včasih prihranil brskanje po arhivski dokumentaciji. Praviloma so inšpektorjem, ki so prišli v kontrolo, skenirani dokumenti zadostovali, vendar se je našel tudi tak, ki želel imeti originalni papirni dokument. Takrat se je možak znašel, vzel čelado in svetilko, omelo za pajčevino in vprašal: »Ali res želite, da grem po dokumente? Moram namreč v arhiv, ki je poln prahu, tri nadstropja nižje. Vam res ne zadostuje digitalna oblika?« Včasih mu je uspelo, včasih pa tudi ne ?.  

Vir: Minimax

Read more

Spomni me, december 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v decembru 2019 ne smete zamuditi KOLEDAR POROČANJA V DECEMBRU 2019 PREGLED DATUMOV IN OBRAZCEV, KI JIH V DECEMBRU NE SMETE ZAMUDITI:

Do 2. 12.

 • sicer do 30. 11. – obrazec REK-1 in iREKza dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2019 izplačani samostojno

Do 10. 12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2019

Do 13. 12.

Do 15. 12.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu novembru 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu novembru 2019

Do 16. 12.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za november 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za november 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.12.2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za november 2019, plačilo do 20.12.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za november 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.12.2019
 • obračun in plačilo požarne takse za november 2019

Do 18. 12.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREKza dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za november 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2019

Do 19. 12.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 12.12.)

Do 20. 12.

Do 31. 12.

 • obrazec DDV- O- Obračun in plačilo DDV za november 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za november 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za november 2019
 • obrazec REK-1 in iREKza dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2019 izplačani samostojno
 • obrazec 1-ZAP/M- Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2019
 • obrazec 1A- Izplačilo akontacij plač za mesec november 2019– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • VIRVDC.DAT – plačniki davka – predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2019 (aplikacija in obvestilo na edavkih; možnost prestavitve roka oddaje)
 • Obvestilo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig za naslednje leto za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, november 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v novembru 2019 ne smete zamuditi

Do 4. 11.

 • sicer do 31. 10. – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2019  izplačani samostojno
 • sicer do 31. 10. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

Do 10. 11.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julij do 30. september 2019

Do 11. 11.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2019

Do 15. 11.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2019 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu oktobru 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za oktober 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.11.2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za oktober 2019, plačilo do 20.11.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za oktober 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.11.2019
 • bračun in plačilo požarne takse za oktober 2019.

Do 18. 11.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2019
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

Do 20. 11.

Do 21. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 14.11.)

Do 29. 11.

 • obrazec DDV – O – Obračun in plačilo DDV za oktober 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2019

Do 30. 11.

 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2019
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 2. 12.

 • (sicer do 30.11.)– obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2019 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, oktober 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v oktobru 2019 ne smete zamuditi

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2019 in trimesečno obdobje julij-avgust 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2019 in trimesečno obdobje julij-avgust 2019

Do 15. 10.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2019 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu))
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2019
 • obračun in plačilo požarne takse za september 2019

Do 18. 10.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za september 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2019
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2019
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2019
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2019
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za september 2019
 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

Do 20. 10.

 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje julij-september 2019

Do 21. 10.

Do 24. 10.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2019 (začetek vnosa 17. 10.)

Do 30. 10.

 • obrazec DDV-O – Obračun in plačilo DDV za september 2019 in za obdobje julij – september 2019
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za september 2019

Do 31. 10.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2019– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2019

Do 4. 11.

 • (sicer do 31. 10.) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2019 izplačani samostojno
 • (sicer do 31.10.) – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, september 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v septembru 2019 ne smete zamuditi

Do 2. 9.

 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2019
 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2019
 • sicer do 31. 8. – Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2019 izplačani samostojno

Do 10. 9.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2019

Do 13. 9.

Do 15. 9.Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjenih v avgustu 2019;Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2019

Do 16. 9.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu))
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za avgust 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.9.2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za avgust 2019, plačilo do 20.9.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za avgust 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.9.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2019

Do 18. 9.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za avgust 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2019

Do 19. 9.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 12.9.)

Do 20. 9.

Do 30. 9.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za avgust 2019
 • obrazec PD-O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2019
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2019
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2019 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, avgust 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2019

Do 12. 8.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2019

Do 14. 8.

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2019

Do 16. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za julij 2019, plačilo do 20. 8. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za julij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.8.2019
 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2019

Do 20. 8.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2019
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2019
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2019
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019
 • Obrazec DDV-O za julij 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2019 (op. plačilo DDV je 30. 8.)
 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost za julij 2019 po OPSVZ/OPSVL

Do 22. 8.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 15. 8.)

Do 23. 8.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 8.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za julij 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76. a člen) za julij 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2019

Do 31.8.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2019

Do 2. 9.

 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2018
 • sicer do 31. 8. – skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2018
 • sicer do 31. 8. -Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2019 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, julij 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v juliju 2019 ne smete zamuditi.

Do 1. 7.

 • sicer do 30. 6. – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2019 izplačani samostojno
 • sicer do 30. 6. – Izplačilo regresa za leto 2019 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3

Do 10. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2019 in trimesečno obdobje april – junij 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2019 in trimesečno obdobje april – junij 2019
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2019 do junija 2019 (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 15. 7.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2019 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2019
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juniju 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za junij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.7.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za junij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.7.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za junij 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.7.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2019

Do 18. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2019
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za junij 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 11. 7.)

Do 19. 7.

 • obrazec SN11– T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2019
 • obrazec SN22 –T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2019
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2019
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za junij 2019
 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2019
 • obrazec EE OPREME – obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2019

Do 20. 7.

 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje april – junij 2019

Do 22. 7.

Do 31. 7.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za junij 2019 in za obdobje april do junij 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2019
 • Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2019 izplačani samostojno
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1– ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2019
 • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2019 za informativne izračune z dne 31.5. 2019, če ugovor ni bil vložen
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2019
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2019
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2019 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2019 razen posameznih skupin zavezancev

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, junij 2019 :)

Datumi in obrazci, ki jih v juniju 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 14. 6.

Do 15. 6.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjenih v maju 2019;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so bile sklenjene v maju 2019

Do 17. 6.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD); vse o osebnem dopolnilnem delu
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ, zadnji rok za upoštevanje nove zavarovalne osnove) za maj 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za maj 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za maj 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2019

Do 18. 6.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2019

Do 20. 6.

 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost za maj 2019 po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2019
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2019
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2019
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za maj 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2019
 • Obrazec DDV-O za maj 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2019 (op. plačilo DDV je 28. 6.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja; začetek vnosa je 13. 6. 2019

Do 24. 6.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28. 6.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za maj 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2019

Do 30. 6.

 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2019
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 1. 7.

 • sicer do 30. 6. – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2019 izplačani samostojno
 • sicer do 30. 6. – Izplačilo regresa za leto 2019 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more

Spomni me, maj 2019 :)

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 5.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. januar do 31. marec 2019

Do 15. 5.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2019 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, če so bile pogodbe sklenjene v aprilu 2019;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2019

Do 20. 5.

Do 23.5.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila; začetek vnosa 16.5.2019

Do 31. 5.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za april 2019
 • obrazec PD-O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2019
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2019 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2019
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec april 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači

Opombe:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.si

Read more