Skip to main content Skip to search

Archives for Razpisi

 Finančne spodbude ZRSZ: ZAPOSLI.ME

Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

 5. zadnjih 12 mesecev ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov.

Read more

 Finančne spodbude ZRSZ: USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU (UDM)

Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Read more

 Finančne spodbude ZRSZ: USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU (UDM) – MLADI

Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Read more

 Finančne spodbude ZRSZ: DELOVNI PREIZKUS

Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Read more

 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018

Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6

Rok za sprejem ponudb:

23.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Read more

 2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 16.5

Rok za sprejem ponudb:

19.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 6. člena Uredbe.

Read more

 10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: podukrep 4.1

Rok za sprejem ponudb:

24.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,

 • ureditev greznic in čistilnih naprav,

 • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,

 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe.

VIŠINA SREDSTEV

 • 8.100.000 EUR

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si

Read more

 2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2

Rok za sprejem ponudb:

19.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 6. člena Uredbe.

CILJ PODUKREPA

 • razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe.

VIŠINA SREDSTEV

 • 5.000.000,00 EUR

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si

Read more

 2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 16.9

Rok za sprejem ponudb:

12.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Read more

 2. javni razpis za podukrep 16.4 – Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 16.4

Rok za sprejem ponudb:

12.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Read more