Skip to main content Skip to search

Archives for stečaj

Kaj lahko stori upnik za uspešno izvedbo stečaja?

Cilj vseh udeleženih strank v stečajnem postopku je postopek čimprej končati, zagotoviti čim večjo stečajno maso in doseči poplačilo upnikov, seveda v skladu z načelom enakega obravnavanja upnikov in načelom zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov. Zakon pa upnikom omogoča tudi bolj aktivno vlogo pri doseganju omenjenega cilja.

Predlog za izdajo začasne odredbe

Začasne odredbe se uporabljajo takrat, ko bi z zavarovanjem terjatve bilo nevarno odlašati do pravnomočne sodne odločbe, pri čemer ločimo odredbe za zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev. S pravočasno začasno odredbo se je tako mogoče izogniti kasnejšim sodnim postopkom za izpodbijanje dolžnikovih dejanj, kar bistveno poceni in pohitri stečajni postopek. V nadaljevanju tega besedila se bomo osredotočili predvsem na zavarovanje denarnih terjatev.

Kakšen je namen izdaje začasne odredbe v stečajnem postopku?

Začasno odredbo, prilagojeno posebnostim stečajnega postopka, ureja 240. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP. Njen glavni namen je preprečiti poslabšanje položaja stečajnih upnikov s privilegiranjem posameznih upnikov ali zmanjševanjem vrednosti dolžnikovega premoženja. Za podrobnejšo ureditev ZFPPIPP napotuje na smiselno uporabo 270. in 271. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ.

Kdo lahko zahteva izdajo začasne odredbe?

Pogoj, da sodišče, ki vodi predhodni stečajni postopek, izda začasno odredbo za zavarovanje denarnih terjatev.

Več informacij: prohit
VIR: http://www.bizi.si/novice/kaj-lahko-stori-upnik-za-uspesno-izvedbo-stecaja-5878d491739b943431fae7f5

Read more

Kaj je osebni stečaj in kaj za vas pomeni?

Ko se posameznik znajde v navidezno začaranem svetu izvršb in rubežev, tisto zadnjo rešilno bilko predstavlja začetek postopka osebnega stečaja. Uspešno zaključen postopek osebnega stečaja vas bo verjetno rešil dolgov iz preteklosti, kljub temu pa se je pred pričetkom postopka dobro informirati o prednostih in slabostih osebnega stečaja.

Več informacij: PROHIT

VIR: http://www.bizi.si/novice/kaj-je-osebni-stecaj-in-kaj-za-vas-pomeni-5891e24c739b94853a726c91

Read more

Postopek stečaja družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

VPRAŠANJE:

Prosim, če mi pojasnite, kako gre v stečaj d.o.o.? Ima dolg na davčni in terjatve do lastnika d.o.o. Ali je v tem primeru stečaj sploh možen, ker d.o.o. več ne posluje. Premoženja nima.


PRAVNO POJASNILO:

Namen stečajnega postopka

Stečaj je poleg nekaterih drugih oblik prenehanja pravne osebe (izbris iz sodnega registra na podlagi ničnostne sodbe in izbris iz sodnega registra brez likvidacije v posebnih primerih) sploh edini način (poleg redne likvidacije družbe, kjer premoženje družbe ob prenehanju le-te zadošča za poplačilo vseh njenih terjatev!) tako imenovanega s strani sodišča nadzorovanega prenehanja pravne osebe, ki se po končanem stečajnem postopku izbriše iz sodnega registra in s tem preneha njena pravna subjektiviteta. Smisel in posledica z uvedbo stečajnega postopka pa je prezadolženost pravne osebe oziroma njena nelikvidnost, ko le-ta ne more več tekoče poravnavati svojih obveznosti do upnikov in ko tudi z drugimi ukrepi finančnega prestrukturiranja ni bilo mogoče zagotoviti zadosti kapitala in so vse obveznosti družbe večje od vsega njenega premoženja, ki služi poplačilu terjatev. 

In da nekateri izmed upnikov ne bi bili v tem času favorizirani drugi pa oškodovani, so uprava družbe oziroma direktor/ji kot njen/i zakoniti zastopnik/i dolžan/i predlagati uvedbo stečajnega postopka nad takšno pravno osebo, v nasprotnem primeru lahko celo osebno odgovarja/jo upnikom, ki v stečajnem postopku niso prišli do polnega poplačila svojih terjatev. Smisel vodenja in uvedbe stečajnega postopka je torej ta, da so vsi upniki pravne osebe, ki je v stečaju, enako obravnavani in da vsi dobijo poplačan enak odstotek svojih prijavljenih in priznanih terjatev.


Uvedbo in vodenje stečajnega postopka nad družbo z omejeno odgovornostjo ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).


Prenehanje družbe brez stečajnega postopka

Tudi če družba več ne posluje je uvedba stečajnega postopka smiselna, da se dokončno sodno uredijo upniško-dolžniška razmerja, družba pa se po koncu stečajnega postopka izbriše iz sodnega registra. Če pa družba zadnji dve leti ni oddala letnega poročila ali na naslovu, ki je kot sedež družbe vpisan v poslovnem registru ne posluje več ali na tem naslovu sploh ne posluje, potem pa se lahko predlaga uvedba postopka izbrisa takšne družbe iz sodnega registra brez likvidacije (brez stečaja), kar je urejeno v posebnem poglavju zgoraj navedenega postopka. 

Takšen postopek je smiselen, če družba nima prav nobenega premoženja več, saj bi se v takšnem primeru začet stečajni postopek nad takšno družbo takoj zaključil s sklepom, v katerem bi se ugotovilo, da stečajna masa dolžnika ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečajnega postopka.


Začetek stečajnega postopka


O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.

Predlog za začetek stečajnega postopka je upravičen vložiti:

1. dolžnik,
2. osebno odgovorni družbenik dolžnika,
3. upnik, ki verjetno izkaže:

– svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
– okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca,

4. Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, ki verjetno izkaže:

– terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka,
in
– okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za več kot dva meseca.Predlog za začetek stečajnega postopka mora vsebovati:

1. identifikacijske podatke o dolžniku,

2. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik postal insolventen, in dokaze o teh dejstvih,

3. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne stečajni postopek.

Predlogu za začetek stečajnega postopka je treba priložiti:


1. morebitne listinske dokaze o tem, da je dolžnik postal insolventen, in


2. dokaz o plačilu predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, razen če je predlagatelj po tem zakonu založitve predujma oproščen.

Za predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži dolžnik (v nadaljnjem besedilu: dolžnikov predlog za začetek stečajnega postopka), se ne uporabljata 2. točka prvega odstavka in 1. točka drugega odstavka predhodnega besedila.

Predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži upnik (v nadaljnjem besedilu: upnikov predlog za začetek stečajnega postopka), mora vsebovati tudi opis dejstev in okoliščin, iz katerih verjetno izhaja, da ima terjatev do dolžnika in da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Upnik mora predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti morebitne listinske dokaze o svoji terjatvi in zamudi z njenim plačilom.
Predlog za začetek stečajnega postopka se lahko umakne do izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka.


Če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik, velja, če se ne dokaže drugače, da je dolžnik insolventen.

Prvi odstavek se smiselno uporablja tudi za predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži osebno odgovorni družbenik dolžnika.

Domnevo insolventnosti iz prvega odstavka lahko izpodbija samo družbenik dolžnika ali dolžnik, če je predlog za začetek stečajnega postopka vložil njegov osebno odgovorni družbenik.

Družbenik dolžnika ali dolžnik, če je predlog za začetek stečajnega postopka vložil njegov osebno odgovorni družbenik, lahko izpodbija domnevo insolventnosti iz prvega s pritožbo proti sklepu o začetku stečajnega postopka, ki ji mora priložiti dokaze o tem, da dolžnik ni insolventen.


Sodišče mora dolžniku v treh delovnih dneh po prejemu vročiti upnikov predlog za začetek stečajnega postopka in ga opozoriti na pravne posledice, če se ne bo odzval oziroma odgovoril na upnikov predlog.

Dolžnik lahko v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka ugovarja, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja.

Če dolžnik izjavi, da z upnikovim predlogom za začetek postopka soglaša, ali če v 15 dneh po prejemu ne vloži niti ugovora iz prejšnjega odstavka niti zahteve za odložitev odločanja o uvedbi stečajnega postopka, velja, če se ne dokaže drugače, da je dolžnik insolventen.

Več informacij: Pravno pojasnilo pripravil:Vinko Berginc, univ. dipl. prav. 090 30 60

VIR: http://www.pravnitelefon.si/pravna-podrocja/izvrsbe-terjatve-in-stecaji/postopek-stecaja-druzbe-z-omejeno-odgovornostjo-doo

Read more

Sestavljanje in predlaganje obračunov davka v zvezi s postopkom prisilne poravnave in stečajnem postopku po novem ZFPPIPP

S 1. oktobrom 2008 se je začel uporabljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljevanju: ZFPPIPP), in sicer tudi v delu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in postopek prisilne likvidacije.

Po začetku uporabe ZFPPIPP, nekatere določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list 117/06 in 24/08; v nadaljevanju: ZDavP-2), ki urejajo predložitev obračunov davka v teh postopkih, niso skladne z ureditvijo v ZFPPIPP, zato v nadaljevanju podajamo kratko informacijo o rokih za sestavo in predložitev obračunov davka v postopkih prisilne poravnave in stečaja.

1. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE


Prisilna poravnava je postopek, ki se vodi zoper insolventnega dolžnika z namenom, da se mu omogoči finančno prestrukturiranje, na podlagi katerega postane dolgoročno in kratkoročno plačilno sposoben.


1.1 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

1.2 Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

1.3 Obračun davka na dodano vrednost


2. STEČAJNI POSTOPEK


Stečajni postopek je generalna izvršba, ki se opravi nad celotnim premoženjem stečajnega dolžnika, katerega namen je enakomerno in sočasno poplačilo vseh upnikov in se lahko vodi nad vsako pravno osebo, če ni v zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko obliko drugače določeno, nad vsako fizično osebo ter nad zapuščino po vsaki umrli fizični osebi.


2.1 STEČAJNI POSTOPEK NAD PRAVNO OSEBO


2.1.1 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

2.1.2 Obračun davka na dodano vrednost


2.2 OSEBNI STEČAJ


Osebni stečaj je eden izmed stečajnih postopkov, katerega pravila se uporabljajo za stečaj nad premoženjem fizične osebe. Fizična oseba ima lahko status podjetnika*, zasebnika** ali potrošnika. Obveznost predlaganja obračunov imata tako podjetnik, kot tudi zasebnik.


2.2.1 Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

2.2.2 Obračun prispevkov za socialno varnost

2.2.3 Obračun davka na dodano vrednost


* Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.
** Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik in kot poklic opravlja določeno dejavnost.


Vir:DURS

 

Read more

Sestavljanje in predlaganje obračunov davka v zvezi s postopkom prisilne poravnave in stečajnem postopku po novem ZFPPIPP

S 1. oktobrom 2008 se je začel uporabljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljevanju: ZFPPIPP), in sicer tudi v delu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in postopek prisilne likvidacije.

Po začetku uporabe ZFPPIPP, nekatere določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list 117/06 in 24/08; v nadaljevanju: ZDavP-2), ki urejajo predložitev obračunov davka v teh postopkih, niso skladne z ureditvijo v ZFPPIPP, zato v nadaljevanju podajamo kratko informacijo o rokih za sestavo in predložitev obračunov davka v postopkih prisilne poravnave in stečaja.

1. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE


Prisilna poravnava je postopek, ki se vodi zoper insolventnega dolžnika z namenom, da se mu omogoči finančno prestrukturiranje, na podlagi katerega postane dolgoročno in kratkoročno plačilno sposoben.


1.1 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

1.2 Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

1.3 Obračun davka na dodano vrednost


2. STEČAJNI POSTOPEK


Stečajni postopek je generalna izvršba, ki se opravi nad celotnim premoženjem stečajnega dolžnika, katerega namen je enakomerno in sočasno poplačilo vseh upnikov in se lahko vodi nad vsako pravno osebo, če ni v zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko obliko drugače določeno, nad vsako fizično osebo ter nad zapuščino po vsaki umrli fizični osebi.


2.1 STEČAJNI POSTOPEK NAD PRAVNO OSEBO


2.1.1 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

2.1.2 Obračun davka na dodano vrednost


2.2 OSEBNI STEČAJ


Osebni stečaj je eden izmed stečajnih postopkov, katerega pravila se uporabljajo za stečaj nad premoženjem fizične osebe. Fizična oseba ima lahko status podjetnika*, zasebnika** ali potrošnika. Obveznost predlaganja obračunov imata tako podjetnik, kot tudi zasebnik.


2.2.1 Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

2.2.2 Obračun prispevkov za socialno varnost

2.2.3 Obračun davka na dodano vrednost


* Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.
** Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik in kot poklic opravlja določeno dejavnost.


Vir:DURS

 

Read more

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja

 Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26.09.2008 Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Ta pravilnik ureja:
– tarifo za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije,
– pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja,
– stroške, do povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in
– pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom.

Primer:
Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša 1.500 eurov
500 EUR materialni stroški
400 EUR ddv na zgornji dve postavki
100 EUR stroški AJPES

Skupaj 2.500,00 EUR,  dolžnik ne plača nobene takse, če sam predlaga stečaj.

Vir:pravniki.info

Read more