Na področju izvršb so največji zaostanki, izvršilni sodniki pa se moramo usposobiti za osebne stečaje, opozarja sodnica

Slaba dva meseca po uvedbi možnosti osebnega stečaja se vse bolj kažejo težave s postopkom, kot ga predvideva zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
"ZFPPIPP bo omogočil boljše poslovanje sodišč ter hitrejše in bolj ekonomično vodenje postopkov zaradi insolventnosti," so oktobra ob uveljavitvi zakona zagotavljali na pravosodnem ministrstvu pod taktirko takratnega ministra Lovra Šturma. In kaj pravi praksa po poldrugem mesecu?
 So okrožna sodišča res prava izbira?
"Prva ugotovitev je, da bi bilo najbolj smiselno, da za osebni stečaj in tudi za stečaj zapuščine ne bi bilo pristojno okrajno, temveč okrožno sodišče, ki je pristojno za stečaj pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. V tem primeru bi zadeve obravnavali sodniki, ki imajo dolgoletne izkušnje s takimi postopki – ne pa izvršilni sodniki, ki še niso vodili stečajnih postopkov," poudarja vodja izvršilnega oddelka na okrožnem sodišču v Mariboru Jasna Murgel.
 

Kot eno največjih težav takoj po uveljavitvi zakona poudarja nepopolne predloge dolžnikov za začetek osebnega stečaja. "Večina vlog, ki jih je prejelo naše sodišče, je laična, v njih je zgolj napisano, da je dolžnik prezadolžen in naj mu sodišče odpusti dolg. Predlogi tako ne vsebujejo formalnih predpostavk za začetek postopka; tako denimo ni plačan predujem za kritje začetnih stroškov postopka (ta znaša okrog dva tisoč evrov, op. a.), ni izjave, ali pa je nepopolna, o dolžnikovem premoženju, predlog za odpust obveznosti v večini primerov ne vsebuje predpisane izjave dolžnika, da ne obstajajo ovire za odpust obveznosti," našteva Murglova.

Reševanje izvršilnih spisov počasnejše
Ko bodo predlogi za začetek postopkov popolni, bo po besedah Murglove sodišče seveda upoštevalo zelo kratke roke, ki jih določa ZFPPIPP. A svari: "Vsakemu sodniku na izvršilnem oddelku je dodeljenih več tisoč izvršilnih zadev, ki so tudi nujne, na izvršbi so največji zaostanki, po novem pa se moramo izvršilni sodniki usposobiti za stečajne postopke, ki so zelo zapleteni." In dodaja: "Praksa bo pokazala, ali bo cilj ZFPPIPP dosežen. Eno pa je gotovo: v zdajšnjih okoliščinah bo delo na področju izvršilnih spisov počasnejše zaradi spoštovanja rokov iz ZFPPIPP."
Vir:Marko Polak
 
 
Baza postopkov
Dobrih deset postopkov na začetku
Po ZFPPIPP lahko na svojo pobudo ali pobudo upnika sproži odpust dolgov oziroma osebni stečaj vsak potrošnik (oseba), ki dva meseca zamuja pri izpolnitvi obveznosti, ki presegajo trikratnik njegovih prejemkov, oziroma tisoč evrov, če je oseba nezaposlena. Iz baze AJPES, ki poimensko razkriva osebne stečajnike, je med drugim razvidno: za 12 stečajnikov je že objavljen oklic upnikom, naj prijavijo terjatve; trem osebam so sodišča izdala sklep o zavrženju postopka – tudi, ker niso plačale predujma.