Kriteriji upravičenosti do arnesovih storitev

Vlada RS je kot Arnesov ustanovitelj sprejela kriterije za ugotavljanje upravičenosti do povezave na omrežje ARNES (pdf), ki jim mora ustrezati organizacija ali posameznik, da lahko uporablja storitve omrežja ARNES. V primeru, da na podlagi navedenih kriterijev ni mogoče nedvoumno ugotoviti upravičenost dostopa v omrežje ARNES, o tem na podlagi pisne vloge odloča komisija, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev.

Iz področja kulturne sfere so med drugim upravičene:
– organizacije, ki smejo z dovoljenjem ministra izvajati naloge na področju kulture ali imajo koncesije za izvajanje javne službe na področju kulture (npr. restavriranje, areheologija, varstvo kulturne dediščine…),
– samostojni kulturni delavci s pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna,
– društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, če imajo ustrezno odločbo Ministrstva za kulturo,
– tisti izvajalci, ki sodijo med redne (v zadnjih treh letih) prejemnike državnih proračunskih sredstev, namenjeni kulturi.

Komisija lahko uporabo storitev omrežja ARNES v skladu z omenjenimi kriteriji odobri tudi začasno. Pozitivna odločitev Komisije organizaciji lahko omogoča, da zaprosi za povezavo svojega lokalnega omrežja v ARNES, za pridobitev osebnega klicnega dostopa za svoje sodelavce, za prostor na Arnesovem strežniku ali uporabo kake druge storitve, ki jo Arnes nudi svojim uporabnikom.

Pisna vloga za presojo upravičenosti do povezave v omrežje ARNES naj bo naslovljena na:

Arnes, p. p. 71, 1001 Ljubljana, s pripisom KOMISIJI ZA PRESOJO UPRAVIČENOSTI

Za presojo upravičenosti do storitev Arnesa praviloma zaprosi organizacija; izjeme so kategorije uporabnikov, ki v skladu z omenjenimi kriteriji lahko samostojno zaprosijo za neposredni osebni dostop (zasebni raziskovalci, samostojni kulturni ustvarjalci, invalidi). Vsi našteti morajo priložiti dokazila o svojem statusu.

Pisna vloga za ugotovitev upravičenosti povezave na omrežje ARNES naj vsebuje natančen naziv in naslov organizacije, opis njenega statusa oz. dejavnosti ter žig in podpis pooblaščene osebe.

V opisu organizacije je smiselno navesti npr.

dejavnost;
financiranje organizacije (stalno oz. projektno financiranje, viri v približnih odstotkih);
sodelovanje z ministrstvi, raziskovalnimi organizacijami, šolami …;
reference.

Lahko so priloženi tudi drugi podatki oz. dokazila o statusu. Priporočljivo je, da navedete tudi točko kriterijev, za katero domnevate, da dokazujete upravičenost vaše organizacije do povezave v omrežje ARNES.

Iz vloge naj bo razvidno, ali želi organizacija povezati na ARNES svoje računalniško omrežje ali pa želi pridobiti neposredni osebni dostop za posamezne sodelavce oz. zgolj e-poštni predal in prostor na Arnesovem strežniku za svojo spletno predstavitev.

Pripravila:Simona Klančnik