Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) za delodajalce v gostinstvu, turizmu ter cestnem potniškem prometu za junij 2020 prinaša ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

ZIUOOPE je bil ta teden sprejet na Vladi. Obravnava na odboru in v DZ ga še čaka, zato spodaj zapisano izhaja iz ZIUOOPE, ki je bil sprejet na Vladi. Dodatna pojasnila so dodana za lažje razumevanje in so plod razumevanja ZIUOOPE avtorice tega bloga, ki je bila tudi članica pogajalske skupine.

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa pa ni združljiv z ukrepom čakanja na delo v turizmu in gostinstvu.

Upravičeni delodajalci:

Delodajalci z glavno dejavnostjo:

– 55.10 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov

– 55.20 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

– 55.30 – Dejavnost avtokampov, taborov

– 56.10 – Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

– 79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti

– 82.30 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

– 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve

– 92.001 – Dejavnost igralnic

– 49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet

ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec:

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge in

– če je nad njim uveden postopek stečaja.

Več informacij: OZS, Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/novice/svetovanje/cakanje-na-delo-v-turizmu-gostinstvu-in-cestnem-potniskem-prometu-junija-2020-5ec7c0412114e019cbce78bc