Maribor, 25.09.2018

Davčna izvršba 

je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako tisti podjetniki, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti, kot tudi tisti, ki imajo pri poslovanju težave.

Veste, v katere vaše prejemke in premoženje lahko poseže davčna izvršba in kateri so iz izvršbe izvzeti.

Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe:

  • na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah
  • na denarne terjatve dolžnika
  • na premično premoženje dolžnika ali vrednostne papirje
  • na nepremično premoženje
  • delež družbenika v družbi ali iz premoženjskih pravic.

Davčna izvršba na denarna sredstva pri bankah

Z izvršbo je na dolžnikove denarne prejemke, ki se štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, mogoče seči le do določene višine. To je dve tretjini prejemka, vendar mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače. 

V primeru če dolžnik preživlja družinske člane, lahko uveljavlja dodatno omejitev izvršbe zaradi obveznosti preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo mora preživljati po zakonu. Ostati mu mora znesek, ki je višji za prejemek, določen za osebo, ki jo preživlja. Ta merila določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči. Omejitve veljajo za prejemke, nakazane za tekoči mesec. Če nekdo v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec sklepa upošteva omejitve za vsak posamezen mesec.

Davčna izvršba na denarne terjatve dolžnika

S sklepom o izvršbi se dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegovega dolga. Dolžnikovemu dolžniku se naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune.

Davčna izvršba na nepremično premoženje ali deleže v družbi

Kadar neporavnanih obveznosti ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali premičnega premoženja, se davčna izvršba lahko opravi iz nepremičnega premoženja, deleža družbenika v družbi in premoženjskih pravic. Izvršbo opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Vir: Data d.o.o.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si