Vzorec Donacijska pogodba

Pojasnilo DURS, št. 4210-834/2006, 8. 8. 2006

V zvezi z vprašanjem, ali se sredstva, ki so donirana društvu ali organizaciji, lahko uveljavljajo kot davčna olajšava, sporočamo:

V skladu z 52. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2), ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, invalidske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vendar največ do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Primerljivo opisani ureditvi po ZDDPO-1 so urejene tudi davčne ugodnosti za donacije po Zakonu o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4), in to v 52. členu, ki določa davčno olajšavo za donacije za zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, in v 4. točki prvega odstavka 112. člena, ki določa zmanjšanje letne davčne osnove zavezanca rezidenta za plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti in so rezidenti Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov pravnih oseb, in za navedene prispevke in darila, izplačane invalidskim organizacijam.

Glede na navedeno lahko zavezanci, pravne osebe po ZDDPO-1 in fizične osebe po ZDoh-1, uveljavljajo olajšavo za donacije oziroma zmanjšanje davčne osnove pod pogoji v navedenih zakonih. Kot olajšava se lahko upoštevajo samo tista izplačila z naravo donacij (darila, brezplačni prispevki in druga podobna izplačila oziroma sredstva, dana brez obveznosti vračila ali protistoritve), ki so izplačana organizacijam, po posebnih predpisih organiziranim za opravljanje nepridobitnih dejavnosti na naštetih področjih (in ki v skladu z namenom ustanovitve tudi delujejo, to pa pomeni tudi namensko porabo donacij za naštete namene).

Med takšne organizacije sodijo tudi društva, ki so ustanovljena in organizirana v skladu z zakonom o društvih, na navedenih področjih zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev nepridobitnega značaja. Pri društvu kot prejemniku donacije se v zvezi s prej navedenim pogojem (da se donacija izplačevalcu prizna kot olajšava, če je izplačana za navedene namene organizaciji, ki je po posebnih predpisih organizirana za opravljanje navedenih dejavnosti) od primera do primera upoštevajo predvsem naslednja dokazila:

  • dokazilo o registraciji društva po zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, oziroma dokazilo o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga društvu podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje,
  • interni akt (statut) društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oziroma skladnost namenov in ciljev delovanja društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna donacija,
  • namen zbiranja sredstev, ki mora biti v skladu s temeljno dejavnostjo društva, oziroma izjava prejemnika donacije o namenski porabi zbranih sredstev.

Navedena dokazila je upravičen oziroma jih mora zahtevati izplačevalec donacije oziroma organizator donatorske akcije neposredno od prejemnika donacije kot sestavni del vloge oziroma prošnje za donacijo.