Podjetnik, ki nima časa za opredelitev, načrtovanje in vodenje razvojno-raziskovalne dejavnosti (RR), si onemogoča poslovno uspešnost in konkurenčnost, hkrati pa ne more uveljaviti davčnih olajšav.

V malih podjetjih razvojne aktivnosti niso dovolj opredeljene, in čeprav pomenijo obsežen del dejavnosti, niso organizirane znotraj razvojnega oddelka ali službe.  
 
Ker mali podjetniki razvoj puščajo ob strani, nimajo razvojnega programa, razvojnih dejavnosti pa ne razmejijo od drugih poslovnih dejavnosti.  

S spremembo davčne zakonodaje, ki se nanaša na davek od dohodkov pravnih oseb, je bila z letom 2007 ukinjena klasična investicijska olajšava za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva.  

Pred tem so to vrsto olajšav mala podjetja, ki so davčni zavezanci, v veliki meri uveljavljala avtomatično z nabavami in vlaganji. Zdaj (oziroma do napovedane ponovne uvedbe te možnosti v zakonodajo) pa lahko davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj uveljavljajo le na način, ki ga predvideva Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06).

Vir:Podjetnik