Datum: 12. oktober 2009
Davčna uprava je v teh dneh, vsem davčnim zavezancem z navadno vročitvijo začela izdajati pisna obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti iz naslova davkov, na dan 31. 8. 2009. Pisna obvestila bo v naslednjih dneh prejelo 1.321.927 zavezancev z namenom obveščanja, usklajevanja in urejanja stanja terjatev in obveznosti. Obvestila bodo poslana tudi davčnim zavezancem, katerih knjigovodsko stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 8. 2009 je enako 0.

Obvestila so zgolj informativne narave, namenjena obveščanju, usklajevanju in urejanju stanja terjatev in obveznosti. Podatek o stanju terjatev oz. obveznosti je pomembna informacija predvsem za tiste, ki bodo na podlagi tega ugotovili, da se njihove evidence ne ujemajo z evidencami davčne uprave. Davčne zavezance prosimo, da se v primeru morebitnega neskladja med njihovimi podatki in knjigovodsko evidenco davčne uprave na obvestilu osebno ali po telefonu oglasijo na pristojnem davčnem uradu. V pomoč davčnim zavezancem so na obvestilu natiskane telefonske številke, številke telefaksov in elektronski naslovi davčnih uradov.

Pri tem je potrebno poudariti, da bo lahko stanje terjatev in obveznosti na obvestilu, ki je datirano po stanju na dan 31.8.2009 drugačno od trenutnega stanja na dan prejema obvestila zaradi evidentiranih novih dogodkov v septembru in oktobru 2009.  

Razlike med podatki davčnih zavezancev in knjigovodsko evidenco davčne uprave se bodo usklajevale po posameznih vrstah davkov glede na pristojnost po davčnih uradih, kar je na obvestilu posebej označeno.

Omenjena obvestila pošilja Davčna uprava RS v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, 1/2007-UPB2 in 40/09). Navedeni člen namreč določa, da davčna uprava obvesti davčne zavezance rezidente o stanju njihovih terjatev in obveznosti do davkov na dan 31. avgusta, obvestilo pa mora posredovati najpozneje do 31. oktobra istega leta. 

Od 1.321.927 poslanih obvestil jih je 65.108 namenjenih pravnim osebam, 1.256.819 pa fizičnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost.

Podatke o obveznostih davčne uprave do zavezancev je vsebovalo 326.276 (24,7%) obvestil, 226.968 (17,2%) obvestil se je nanašalo na obveznosti zavezancev do davčne uprave, 768.683 (58,1%) obvestil pa je bilo s stanjem nič, kar pomeni, da takšni zavezanci nimajo niti terjatev niti obveznosti do davčne uprave.

 
Služba za odnose z javnostmi
Davčna uprava RS