1. Olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj

Samostojni podjetniki lahko, v skladu z 61. členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj. Uveljavljajo lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. A največ do višine davčne osnove.

Zavezanec lahko v splošnem uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v notranjo in zunanjo raziskovalno-razvojno dejavnost.

Med notranjo raziskovalno-razvojno dejavnost spadajo stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju, nakup raziskovalno-razvojne opreme, stroški materiala in storitev, stroški izobraževanja in stroški, povezani z zaščito intelektualne lastnine.

Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije, pa spadajo med zunanjo raziskovalno-razvojno dejavnost.

Zavezanec za davek ne more uveljavljati olajšave za ta vlaganja v delu, ki so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. Za vlaganja v opremo in v neopredmetena sredstva se uveljavljanje te olajšave izključuje z uveljavljanjem splošne investicijske davčne olajšave.

2. Olajšave za investiranje

Samostojni podjetniki lahko, v skladu z 66.a členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za investiranje. Uveljavljajo lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva.

Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.

Za opremo se ne šteje pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Za neopredmetena dolgoročna sredstva se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Zavezanec za davek ne more uveljavljati olajšave za ta vlaganja v delu, ki so financirana iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

3. Olajšave za zaposlovanje

Samostojni podjetniki lahko, v skladu z 61.a členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje. Uveljavljajo lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 45 % izplačane plače novozaposlene osebe in sicer za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v posameznem davčnem letu.

Delodajalci lahko uveljavljajo davčno olajšavo le, če povečajo skupno število zaposlenih v davčnem letu oziroma davčnem obdobju, v katerem na novo zaposlijo brezposelno osebo, za katero uveljavljajo olajšavo.

Povečanje števila zaposlenih pomeni, da je število zaposlenih na zadnji dan davčnega leta oziroma obdobja višje, kot je povprečje 12 mesecev v tem davčnem letu oziroma obdobju.

Pri ugotavljanju povečanja števila zaposlenih se zaposleni za krajši delovni čas upoštevajo sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.

4. Olajšave za zaposlovanje invalidov

Samostojni podjetniki lahko, v skladu z 62. členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov.

Delodajalec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 50% izplačane plače te osebe. Zavezanec, ki zaposli invalida s 100% telesno okvaro ter gluho osebo ali zaposli invalida nad predpisano kvoto, pa v višini 70% izplačane plače te osebe.

5. Olajšave za zavezanca invalida

Samostojni podjetniki invalidi lahko, v skladu z 63. členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za zavezanca invalida.

Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100% telesno okvaro ali gluha oseba pa v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.

6. Olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Samostojni podjetniki, ki sprejmejo vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko, v skladu z 64. členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju.

Uveljavljajo lahko zmanjšanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela.

7. Olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Samostojni podjetniki, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjujejo pogoje v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, lahko, v skladu z 65. členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Uveljavljajo lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 45 % izplačane plače novozaposlene osebe in sicer za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v posameznem davčnem letu.

Uveljavljajo lahko davčno olajšavo za leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca in ne več kot 2.390 eurov letno.

8. Olajšave za donacije

Samostojni podjetniki lahko, v skladu z 66 členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2), uveljavljajo davčno olajšavo za donacije.

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti.

Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju ter dodatnih 0,2% za izplačila za kulturne namene in organizacijam ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vir: Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Za pomoč pri pripravi in oddaji zaključnega računa smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21