Nov ZDDPO-2 prinaša kup novosti in sprememb, ki bodo vplivale na višino davčne osnove za leto 2007.

Katere DAVČNE OLAJŠAVE lahko uveljavljamo po 01.01.2007 in z njimi znižujemo svojo davčno osnovo:
1. Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (55. člen ZDDPO-2)
2. Olajšava za zaposlovanje invalidov (56. člen ZDDPO-2)
3. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (57. člen ZDDPO-2)
4. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.390 EUR (58. člen ZDDPO-2)
5. Olajšava za donacije (59. člen ZDDPO-2)

Vidimo, da smo v primerjavi s starim ZDDPO-1 izgubili:
– olajšavo za zaposlovanje (ostala je le olajšava za zaposlovanje invalidov)
– in nam priljubljeno INVESTICIJSKO olajšavo.

Podjetja bomo morala med letom posvetiti veliko pozornosti pravilnemu in zakonitemu evidentiranju poslovnih dogodkov ter izkoristiti vse zakonsko dane možnosti za zniževanje davčne osnove.

Razširjena je olajšava za donacije, ki po novem določa, da zavezanec pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb lahko uveljavlja 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja za izplačila v denarju in naravi za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstveno-športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.
Ter nova olajšava do 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca za izplačila v denarju in naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitni dejavnosti.

ZDDPO-2