OBR ZRSZ-TUJ-2

VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV

Pomagamo vam pripraviti Vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca.
Pokličite nas na brezplačno tel. številko 080 70 76, dogovorili se bomo za termin, kjer se bomo podrobneje pogovorili o pripravi dokumentov.


Dovoljenje za zaposlitev

Dovoljenje za zaposlitev se izda za čas, ki ga delodajalec opredeli v vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega leta.

Prva zaposlitev je zaposlitev tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji. Pri delovnih migrantih se kot prva zaposlitev šteje, če delovni migrant ob vložitvi vloge delodajalca nima delovnega dovoljenja.

Nova zaposlitev je prva zaposlitev ali zaposlitev tujca, ki že ima dovoljenje za prebivanje in se prvič zaposluje pri tem delodajalcu.

 

POGOJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PRVO ALI NOVO ZAPOSLITEV


Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda pod pogojem, da v evidenci zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije. Dovoljenje za zaposlitev se ob tem izpolnjenem pogoju lahko izda na podlagi vloge delodajalca, če so izpolnjeni še naslednji pogoji:

 • da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru;

 • da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto;

 • da ni izkoriščena kvota za to obliko zaposlovanja;

 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec in

 • da delodajalec priloži z njegove strani podpisano pogodbo o zaposlitvi,

 • da delodajalec in tujec nimata prepovedi novega zaposlovanja ali dela:

Delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji se zavrnejo vloge za izdajo delovnih dovoljenj v naslednjih primerih:

 1. če je delodajalec pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za tujca, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod za zaposlovanje) vložil pisno obvestilo o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev;

 2. če je delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za tujca odpuščal delavce, zaposlene za nedoločen čas zaradi ekonomskih razlogov;

 3. če je delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge zavrnil zaposlitev brezposelne osebe, ki je ustrezala zahtevanim pogojem, objavljenim na zavodu za zaposlovanje;

 4. če delodajalec nima poravnanih davkov in prispevkov iz naslova zaposlitve in dela;

 5. če delodajalec ne izkaže najmanj šestmesečnega poslovanja v višini, ki zagotavlja izplačilo minimalne plače za najmanj dva zaposlena delavca v vsakem od zadnjih šest mesecev poslovanja.

Prepovedi se, razen v primeru iz 4. točke, ne upoštevajo, če gre za zaposlitve strokovnjakov z najmanj visokošolsko izobrazbo, sorodnikov delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti, in delavcev, ki jih lahko delodajalec zaposli brez kontrole trga dela. V primeru nove zaposlitve delovnega migranta pa se ne upošteva prepoved iz 5. točke. V primeru sezonskega zaposlovanja ali dela na področju kmetijstva in gozdarstva se ne upošteva prepoved iz 5. točke. V primeru, da je delodajalec fizična oseba, ki je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča, se prepovedi ne upoštevajo.

Slovenskemu ali tujemu delodajalcu je tri, dve ali eno leto prepovedano novo zaposlovanje ali delo in se izdaja delovnega dovoljenja zavrne, če je bila slovenskemu ali tujemu delodajalcu pravnomočno izrečena kazen globe za prekršek po kazenskih določbah ZZDT-UPB-2, Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali Zakona o delovnih razmerjih.

Novo zaposlovanje ali delo je tujcu prepovedano, če mu je bila dve leti pred vlogo za izdajo delovnega dovoljenja pravnomočno izrečena kazen globe za prekršek po ZZDT-UPB-2 ali po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta določba ne velja za tujca z osebnim delovnim dovoljenjem.

 

DOKAZOVANJE USTREZNOSTI IZOBRAZBE OZIROMA POKLICNIH KVALIFIKACIJ V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV

V postopku pridobivanja delovnih dovoljenj se v primerih, ko kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost izobrazbe dokazuje s fotokopijo overjenega spričevala, oziroma listine o izobraževanju in njenim prevodom v slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno overjen z žigom Apostille ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnopravnem prometu.

Če bo tujec v Republiki Sloveniji opravljal reguliran poklic, se poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica izkazuje na naslednja načina:

a) v primeru, da se poklicna kvalifikacija priznava po zakonu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, se k vlogi priloži podatki o priznani poklicni kvalifikaciji;

b) v primeru, da se poklicna kvalifikacija ne priznava na način določen v točki a), delodajalec na vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev izpolni izjavo, da tujec izpolnjuje pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

 

PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV

Po prvi zaposlitvi se dovoljenje za zaposlitev na podlagi vloge istega delodajalca za istega tujca lahko podaljša za čas do skupno 12 mesecev, če je imel tujec v času veljavnosti prvega dovoljenja za zaposlitev dovoljenje za prebivanje in prijavljeno socialno zavarovanje ter je delodajalec prijavil začetek dela tujca.

Dovoljenje za zaposlitev se lahko po enoletni zaposlitvi na podlagi vloge istega delodajalca za istega tujca podaljša za čas do enega leta, če so izpolnjeni pogoji, določeni z ZZDZ-UPB-2 in če tujec v času veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev ni bil pravnomočno sankcioniran z globo za prekršek ZZDT-UPB-2 ali po zakonu, ki ureja preprečevanje zaposlovanja in dela na črno.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev lahko delodajalec vloži 60 dni oziroma najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev. Ob pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev, zavod za zaposlovanje v primeru, da podaljšano dovoljenje ni izdano pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev, izda potrdilo o vloženi vlogi, ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti odločbe o podaljšanju dovoljenja za zaposlitev. Če vloga ni vložena pravočasno, se šteje za novo vlogo.

Vir:Zavod za zaposlitev