Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo – UL 142/2004 in 7/2005

Uradni list RS 16/2007 z dne 23. 2. 2007. Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
U R E D B A  o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino