Maribor, 22.10.2018

1. Dohodki za opravljeno delo ali storitev

Dohodek za opravljeno delo ali storitev vključuje vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti.

2. Avtorski honorar iz drugega pogodbenega razmerja

Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti. Katero delo, ki ga opravi posameznik, se šteje med avtorska dela, ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP.

3. Začasno ali občasno delo upokojencev

To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Upravičenec do začasnega ali občasnega dela je oseba, ki ima v RS status upokojenca. Pogoje in omejitve v zvezi z opravljanjem začasnega ali občasnega dela upokojencev določa 27. člen Zakona o urejanju trga dela – ZUTD.

4. Dohodek verskih delavcev

Če ima razmerje med versko skupnostjo in verskim delavcem vse elemente delovnega razmerja po določbah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1, se dohodek verskega delavca obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja v skladu s 37. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2. Če verska skupnost verskemu delavcu zagotavlja mesečno plačilo za delo, mora ta dohodek kot izplačevalec in plačnik davka ob izplačilu obravnavati na enak način, kot če bi bil izplačan drugim prejemnikom – fizičnim osebam (in ne v okviru dohodka po četrtem odstavku 38. člena Zdoh-2).

5. Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo določa 12. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1. Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela, ki so našteta v prilogi 1, ki je sestavni del Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

6. Odkup zbranega odpadnega materiala

Dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, se v primeru, ko ne gre za trajno opravljanje aktivnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

7. Izplačila članom volilnih odborov

Izplačila članom volilnih odborov po Zakonu o lokalnih volitvah – ZLV, ki se davčno obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, so:

  • dohodek predsednika in tajnika občinske volilne komisije (višina nadomestila po ZLV: znesek 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini), dohodek namestnika predsednika in namestnika tajnika občinske volilne komisije (višina nadomestila po ZLV : 80 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije),

  • dohodek članov volilne komisije in njihovi namestnikov (višina nadomestila po ZLV: 20 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije),

  • dohodek predsednika, namestnika predsednika, članov, tajnik in namestnika tajnika posebne občinske volilne komisije iz 3. in 4. odst. 33. člena ZLV (višina nadomestila po ZLV: 50 % nadomestila, določenega za imenovane v volilne komisije v gornjih vrsticah).

8. Začasno ali občasno delo v kmetijstvu

Zakon o kmetijstvu – ZKme v členih od 105.a do 105.e opredeljuje začasno in občasno delo v kmetijstvu. Določbe se uporabljajo od 1. 7. 2018 dalje.

Davčna osnova in akontacija dohodnine

Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami.

Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

Prispevki za socialno varnost

Prispevke za socialno varnost (Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Prispevki za zdravstveno zavarovanje) je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec.

Plačevanje prispevkov, posebni davek in davčni odtegljaj

Glede obveznosti plačila prispevkov od prejemkov iz drugega pravnega razmerja so opredeljena pravila z usmeritvami za izvajanje obveznih socialnih zavarovanj. Na določene prejemke se v skladu z zakonom plačuje posebni davek.

Izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, v obračunu davčnega odtegljaja izračuna davčni odtegljaj.

Vir: Računovodstvo.net

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21