Maribor, 22.10.2018

Prispevke za zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec.

1. Prispevek za poškodbe pri delu

V skladu s 5. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • oseba v okviru drugega pravnega razmerja opravlja delo oziroma storitev za plačilo,

  • plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, se na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino,

  • na podlagi tega dela oseba ni že zavarovana za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 16. členu, 18. členu ali na podlagi drugih točk 17. člena ZZVZZ (ker je bila z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C uvedena sprememba za zavarovance po 6. točki 17. člena ZZVZZ, se od uveljavitve ZUJF-C dalje, torej od 1. 2. 2015, prispevek plačuje tudi od dohodkov dijakov in študentov za opravljeno začasno in občasno delo preko pooblaščene organizacije, ki posreduje to delo v skladu s predpisi, ki urejajo to delo).

2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje

V skladu z določbo 55.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ se od dohodkov, ki jih osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi 15. ali 20. člena ZZVZZ, dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja, obračuna in plača prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Navedeni prispevek se obračunava od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega osebe niso zavarovane po 15. členu ZZVZZ, z izjemo dela opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena ZZVZZ (dijaki in študentje pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij). Ta izjema velja do 31. 1.2015, od 1. 2. 2015 pa je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C spremenjena 6. točka 17. člena ZZVZZ in se tudi od dohodkov teh oseb plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Osnova za izračun in plačilo prispevka je prejet dohodek.

3. Prispevki za zdravstveno zavarovanje od dohodkov, ki jih dijaki in študentje dosegajo prek napotnic pooblaščenih organizacij za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C se za zavarovance iz 6. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij) uvaja plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 %. Osnova za plačilo prispevka je dohodek za opravljeno začasno in občasno delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine.

Vir: Računovodstvo.net

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21