NOVO 2014:  Posebna ekskluzivna ponudba… plačaj samo 399 eurov namesto 7.500,00

Nakup in prodaja podjetij     http://www.interfin.si/nakup-in-prodaja-podjetij/

»Za garantirano povečanje prodaje in profita v vašem poslu«

———————————————————————————————————

Pojasnilo DURS, št. 4211-235/2014-2, 23. 1. 2014

1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

 

1.1 Dohodki za opravljeno delo ali storitev
1.2 Avtorski honorar iz drugega pogodbenega razmerja
1.3 Začasno ali občasno delo upokojencev
1.4 Dohodek verskih delavcev
1.5 Osebno dopolnilno delo

1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA


Za namene izvajanja Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo in so občasnega ali začasnega značaja.


ZDoh-2 v 38. členu določa, da dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje zlasti:

 • dohodek za opravljeno delo ali storitev,
 • dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela,
 • ne glede na 35. člen ZDoh-2 se šteje tudi dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo (primeroma posamezni posel),
 • dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja.

1.1 DOHODKI ZA OPRAVLJENO DELO ALI STORITEV


Dohodek za opravljeno delo ali storitev vključuje vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev. Med dohodke za opravljeno delo ali storitev štejemo zlasti naslednje dohodke:

 • dohodek za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe, oziroma druge iz te izvedene pogodbe, kot je mandatna pogodba, pogodba o naročilu in podobno,
 • dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (primeroma delo na podlagi imenovanja ali izvolitve, kot je npr. pogodba o prokuri, če je prokurist pooblaščen le za zastopanje družbe, pa tudi dohodki sodnih cenilcev, tolmačev in stečajnih upraviteljev, razen če oseba to storitev opravi v okviru samostojnega opravljanja dejavnosti),
 • dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo,
 • dohodek za opravljeno delo iz naslova osebnega dopolnilnega dela,
 • dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela,
 • dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse,
 • dohodek dijakov in študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa ali organizacije, ki opravlja posredovanje dela.<//font>

1.2 AVTORSKI HONORAR IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA


Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti. Katero delo, ki ga opravi posameznik, se šteje med avtorska dela, ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08, 110/13).

1.3 ZAČASNO ALI OBČASNO DELO UPOKOJENCEV


To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Upravičenec do začasnega ali občasnega dela je oseba, ki ima v RS status upokojenca. Pogoje in omejitve v zvezi z opravljanjem začasnega ali občasnega dela upokojencev določa Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 100/13).

1.4 DOHODEK VERSKIH DELAVCEV


Če razmerje med verskim delavcem in versko skupnostjo nima vseh elementov delovnega razmerja, predvsem, če manjka pogoj plačila za opravljeno delo, se dohodek verskega delavca všteva med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja. Pavšalna višina dohodka po posameznih skupinah verskih delavcev je določena z Uredbo o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 136/06 s spremembami).

1.5 OSEBNO DOPOLNILNO DELO


Osebno dopolnilno delo določa 12. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 12/07-UPB1). Dela, ki se lahko opravljajo v okviru osebnega dopolnilnega dela, opredeljuje Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 30/02).


Od dohodkov iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela, se ne plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niti prispevki za zdravstveno zavarovanje do nove ureditve tega dela v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je v postopku sprejemanja.


Navedeno izhaja iz pojasnil Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti številka 11004-7/2013-2, z dne 21. 1. 2014, in Ministrstva za zdravje številka 421-7/2013/2, z dne 23. 1. 2014.

Vir:Durs