Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV DRUŠTEV IN ZVEZ DRUŠTEV V ŠOLSKEM LETU 2008/2009
Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov društev in zvez društev v šolskem letu 2008/2009 je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva in zveze društev v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI
Rok za oddajo prijav: 18. 4. 2008, do 12. ure

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2008
Razpisnik: Slovenska turistična organizacija
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje prireditev turističnih društev
Rok za oddajo prijav: 8. 4. 2008, do 14. ure

Naziv razpisa: POZIV ZA PREDLOŽITEV RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV ZA NASLEDNJE OBDOBJE FINANCIRANJA IN PRIPRAVO POROČIL O REZULTATIH RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV V OBDOBJU 2004 – 2008
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa: dostava predlogov raziskovalnih in infrastrukturnih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov in predložitev poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v preteklem obdobju
Rok za oddajo prijav: 7. 5. 2008, do 12. ure

Naziv razpisa: UKREP 121 – JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRVO POSTAVITEV OZIROMA PRESTRUKTURIRANJE HMELJIŠČ IZ NASLOVA UKREPA POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013.
Rok za oddajo prijav: od dne 28.3.2008, do porabe sredstev

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA NALOG SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V LETIH 2008 IN 2009
Razpisnik: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje opravljanja nalog subjektov inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji s pisarnami za prenos tehnologij) in na ta način zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter nastajanje in razvoj novih inovativnih podjetij.
Rok za oddajo prijav: 9.5.2008, do 15. ure.

Naziv razpisa: POVABILO ZA ODDAJO VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2008
Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in obnove nepremičnin ter opreme v javno vzgojno-izobraževalnih zavodih
Rok za oddajo prijav: 4.4.2008