vzorec Donacijska pogodba
Kaj je donacija in ideja kako do donacije (Droga Kolinska)
Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju – samostojnem podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006) v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji. Ti pa so:

  • Donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
  • Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
  • Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.
  •  

Dodatna ugodnost

Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2% obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zakaj ne račun?

Izraz račun ni primeren, saj v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah. V tem primeru bi šlo za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe pa se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije.

Kje najdemo seznam upravičencev?

Spisek upravičencev je objavljen na spletni strani DURS.

Uvrstitev na seznam upravičencev

Kaj pa donacija fizični osebi’

Naj poudarim, da se sredstva donacij, dana neposredno posameznim osebam ali podjetjem, glede na veljavno zakonodajo ne priznajo kot olajšava. Če torej nameravate donirati točno določeni osebi, je bolj smiselno, da donirate kot fizična oseba drugi fizični osebi. V tem primeru se donacije obravnavajo kot darila med fizičnimi osebami in ta niso predmet obdavčenja z dohodnino. Darila med fizičnimi osebami so sicer predmet obdavčenja z davkom na dediščine in darila, vendar velja, da darilo, ki je po obliki premičnine (tudi denarja), ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov.

Če kot podjetnik oziroma podjetje darujete fizični osebi, pa se bo to obravnavalo kot darilo in bo pri prejemniku obdavčeno z dohodnino, pri darovalcu pa se ne bo priznalo kot davčna olajšava za donacije. Če pa kot podjetnik oziroma podjetje darujete drugemu podjetniku oziroma podjetju, se bo pri prejemniku to vštevalo med obdavčljive prihodke, pri darovalcu pa se ne bo priznalo kot davčna olajšava za donacije.

Kaj pa DDV?

V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV Ur. l. RS, št. 141/2002) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.

Knjiženje

Dane donacije se v skladu z računovodskimi standardi knjiži kot druge odhodke, to je na kontu 757 in protikonto 110 (če gre za donacijo v denarju).

IDEJA kako do donacijske pogodbe (Droga Kolinska)