Maribor, 16.10.2018

Društva se ustanavljajo in poslujejo skladno z Zakonom o društvih. V njem je jasno določeno, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju, torej mora voditi knjige in oddajati letna poročila, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, čigar namen je uresničevanje zastavljenih interesov. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost pridobi z vpisom v register društev. Za registracijo je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva. Upravna enota o zahtevi za registracijo društva odločit v roku 30 dni od njenega prejema.

Kako mora društvo voditi poslovne knjige?

Splošno pravilo je (26. člen Zakona o društvih), da društvo poslovne knjige vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Kljub temu pa zakonodaja dopušča, da ob izpolnjevanju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo.

Društvo mora, v kolikor se odloči za enostavno knjigovodstvo, to določiti s temeljnim aktom oziroma drugim posebnim aktom. Enostavno knjigovodstvo lahko izbere, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:

  • da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva;

  • da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 evrov;

  • da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

Enostavno računovodstvo lahko društva vodijo sama, v nasprotnem primeru pa morajo najeti računovodski servis. Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom je v beleženju. Pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeležimo samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak znesek vpiše dvakrat, na dve mesti; iz tega izhaja bilanca stanja in rezultat.

Možnost za društva, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti

Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti, pa ima na voljo še eno možnost. Če so njegovi prihodki iz preteklega poslovnega leta manjši od 10.000 evrov, lahko vodil le knjigo prejemkov in izdatkov (t. i. blagajniški dnevnik). Preostale podatke za letno poročilo, ki ga morajo oddati vsa društva, pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

Društva, ki pa opravljajo pridobitno dejavnost, morajo zagotoviti ločeno računovodenje. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti morajo torej voditi in izkazovati ločeno.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč pri otvoritvi društva smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21