Novi slovenski računovodski standardi dajejo možnost, da se podjetje samo odloči, kako bo izkazovalo stvari drobnega inventarja: bodisi kot material ali kot osnovna sredstva.

Slovenski računovodski standardi 2006, ki jih morajo podjetja upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih izkazov, so na področju evidentiranja drobnega inventarja v poslovnih knjigah prinesli novost. Podjetja se lahko zdaj sama odločijo, kako bodo evidentirala drobni inventar, pri čemer morajo biti pozorna na to, da izbrano metodo dosledno uporabljajo v praksi.

Med opredmetena osnovna sredstva, ki jih v našem računovodskem podjetju uporabljamo pri svojem poslovanju, spadajo zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva. To so sredstva, ki jih ima naš računovodski servis v lasti ali finančnem najemu in jih uporabljamo za ustvarjanje izdelkov, opravljanje storitev, dajanje v najem ali za pisarniške namene. Opredmetena osnovna sredstva se ob nabavi posamično izkazujejo med sredstvi, v stroške pa postopoma prehajajo preko stroškov amortizacije, in sicer v dobi koristnosti teh sredstev. 

Če želite celoten članek,  mi prosim pošljite email.


Vir:  Podjetnik, september, 2007