1. Kaj je faktoring?

Faktoring je finančna storitev, ki pri prodaji z odloženim rokom plačila, omogoča financiranje poslovanja, upravljanja terjatev in zaščito pred riziki. Posebej primeren je za majhna, srednje velika in hitro rastoča podjetja (t.i. gazele), ki s pomočjo faktoringa financirajo rast obsega poslovanja ter odpravljajo tveganje neplačil s strani kupcev. Primeren je tudi za velika podjetja z dobro kreditno sposobnostjo (uvozni faktoring), prav tako pa je nepogrešljiv za podjetja, ne glede na velikost, ki imajo občasne likvidnostne težave zaradi odobravanja dobaviteljskih posojil.

Ena od možnih oblik prenosa terjatev je tudi odkup terjatev. Vaše terjatve bomo odkupili na podlagi kupne pogodbe, ki jo bomo sklenili z vami. Ponujamo vam odkup zapadlih in nezapadlih terjatev, pri čemer je višina diskonta odvisna od zapadlosti terjatev, načina zapiranja terjatev, bonitete vašega dolžnika in načina odprodaje terjatve (z ali brez regresnega zahtevka). Diskont odkupa se dogovori za vsak primer posebej.

Faktoring brez regresne pravice – z zavarovanjem terjatev
Na podlagi podatkov o predvidenih dobavah kupcem na domačem ali tujem trgu, plačilnih pogojih in dinamiki dobav, se določi limit za zavarovanje terjatev. Če kupec po poteku 120 dni od datuma zapadlosti terjatve ne bi poravnal svojih obveznosti zaradi likvidnostnih težav – nesolventnosti, prisilne poravnave, stečaja, in drugo, bo faktor poravnal obveznost namesto kupca.
Faktoring z regresno pravico – brez zavarovanja terjatev
Faktoring brez zaščite pred riziki neplačil (z regresom do prodajalca – odstopnika terjatev) je uporaben zlasti, če odstopnik prodaja večjemu številu kupcev z manjšo kreditno sposobnostjo oziroma slabšo boniteto. Odstopnik terjatev se lahko odloči za financiranje in unovčevanje terjatev oziroma izterjavo preko družbe Prvi faktor, kjer je odstopnik terjatev za faktorinško družbo neke vrste porok za svoje kupce.2. Prednosti

 • boljša likvidnost – predvidljiv denarni tok – ob odstopu terjatev lahko pridobite finančna sredstva na račun takoj in vam ni potrebno čakati na negotova prihodnja plačila.
 • prihranek časa in denarja – spremljanje terjatev prevzame nase prevzemnik terjatve
 • zmanjšanje administrativnih stroškov
 • odpadejo stroški akreditivov in bančnih garancij
 • kreditna sposobnost pri bankah ostaja nespremenjena
 • 100 % varnost poslovanja
 • neomejena rast poslovanja,
 • konkurenčnost
 • hitrost, prilagodljivost, celovitost storitve

Vse naštete prednosti pa prispevajo k večjemu dobičku in rasti podjetja.

3. Kaj potrebujete?

Sam postopek odkupa terjatev je zelo preprost, saj je potrebno predložiti le kopijo računa/fakture oziroma dokumentacijo (dobavnico, delovni nalog oz. druge dokumente) , ki dokazujejo obstoj terjatev, ki se prodajajo.

4. Plačilo?

– takoj ali v 1 do 2 delovnih dneh, odvisno od potrebnih postopkov.

5. Cena faktorinških storitev se sestoji iz dveh elementov, in sicer iz:

 • faktorinške provizije v razponu od 0,5 do 2%, ki se zaračunava kot nadomestilo za obdelavo in zavarovanje terjatev ter
 • obrestne mere, ki se obračuna od dejansko koriščenih sredstev in se spreminja v skladu z razmerami na trgu denarja.


6. Kje nas najdete?