Maribor, 15.11.2018

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Višina sredstev, stroškov subvencionirane obrestne mere in kredita

Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane obrestne mere kredita se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Višina spodbude

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Upravičene osebe

 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter

 • zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1. točke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.

Kreditni pogoji

 1. Obrestna mera – najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %

 2. Odplačilna doba – odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v postopku presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

 3. Višina kredita – kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, in sicer največ v višini 80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina odobrenega kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja »de minimis« pomoči.

 4. Zavarovanje kredita – dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:

  – bančno vlogo, za katero je pogodbeno določena obveznost, da se uporabi za poplačilo najetega kredita,

  – vrednostnimi papirji Republike Slovenije, Banke Slovenije, Evropske centralne banke ter vlad in centralnih bank držav cone A, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic,

  – nepreklicno brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih tujih bank,

  – prvovrstnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih; pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji,

  – nepreklicnim jamstvom Republike Slovenije,

  – prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,

  – zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,

  – hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,

  – zastavo tržno zanimivih premičnin,

  – zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz 6. točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,

  – drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

 5. Stroški kredita – vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.

Dodatne zahteve in pogoji

 1. pravočasna in popolna vloga

 2. izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe

 3. izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

 4. kandidiranje za enega ali več ukrepov

 5. prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov

 6. skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov

 7. omejitve glede dodeljevanja »de minimis« pomoči

 8. prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude

 9. prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

Rok prijave

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel: 02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail: simona@interfin.si