Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

  1. je pravna ali fizična oseba, vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije,

  2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

  3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

  4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

  5. zadnjih 12 mesecev ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov.

Dovoljeno število udeležencev:

Število možnih prejetih subvencij je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih je imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo, ter znaša:

  • od 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 1 subvencionirano zaposlitev,

  • od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 2 subvencionirani zaposlitvi,

  • od 6 do vključno 50 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 5 subvencioniranih zaposlitev.

Pogoji udeležencev:

V program Aktivni do upokojitve se lahko vključijo osebe, stare 58 let in več, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Izvajanje programa:

Delodajalec odda ponudbo na javno povabilo po objavi prostega delovnega mesta pri Zavodu in sicer po tem, ko je obvestil Zavod o opravljeni izbiri kandidata, za katerega je Zavod ugotovil smiselnost vključitve. Z delodajalcem sklene kandidat delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje je lahko sklenjeno šele naslednji dan po podpisu pogodbe o vključitvi. Delodajalec mora kandidata zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlijo invalidi, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delajo le krajši delovni čas. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas. Pri tem mora delodajalec zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Višina subvencije za zaposlitev, do katere je upravičen delodajalec, znaša:

  • 11.000,00 EUR za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 40 ur na teden, oziroma

  • sorazmerno manj v primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Sledite povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3

Vir: Finančne spodbude – Zavod RS za zaposlovanje

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si