Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

 5. zadnjih 12 mesecev ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov.

Dovoljeno število udeležencev:

Število možnih prejetih subvencij je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih je imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe ter znaša:

 • od 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 1 subvencionirano zaposlitev,

 • od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 2 subvencionirani zaposlitvi,

 • od 6 do vključno 50 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 5 subvencioniranih zaposlitev.

Pogoji udeležencev:

V program Zaposli.me se lahko vključijo brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejše od 50 let,

 • so vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, stare 30 ali več let,

 • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo, stare 30 ali več let,

Izvajanje programa:

Delodajalec odda ponudbo na javno povabilo po objavi prostega delovnega mesta pri Zavodu in sicer po poteku roka za prijavo na prosto delovno mesto in po tem, ko je obvestil Zavod o opravljeni izbiri kandidata, za katerega je Zavod ugotovil smiselnost vključitve. Z delodajalcem sklene kandidat delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Zaposlitev mora ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Pri tem mora kandidatu zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Višina subvencije, do katere je upravičen delodajalec, znaša za zaposlitev osebe za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev s polnim delovnim časom 40 ur na teden:

 • 5.000,00 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju,

 • 6.000,00 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema,

 • 7.000,00 EUR za osebo, ki ustreza trem ali več kriterijem.

Sledite povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019

Vir: Finančne spodbude – Zavod RS za zaposlovanje

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si