S tem programom vam omogočajo spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo.

Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015.

Javno povabilo so objavili  30. 1. 2015.

Na javnem povabilu je za leto 2015 na voljo skupaj 5 milijonov EUR, od katerih 85 % prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predvidenih je 820 zaposlitev brezposelnih s pomočjo spodbude, ki se izplača delodajalcem.


Pomembne informacije o povabilu

Program vam omogoča, da mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, starodo vključno 29 let, ki je hkrati iskalec/-ka prve zaposlitve, izpopolnjujete na konkretnem delovnem mestu za najmanj eno letoIzpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Program udejanja cilje Jamstva za mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb trga dela.

POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej sporočiti prosto delovno mesto. To storite s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1. Ob tem morate upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe.

Pogoje za kandidiranje si poglejte v 6. poglavju javnega povabila.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 30. 1. 2015)

Obrazec Ponudba skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljen: 30. 1. 2015)

ODDAJA PONUDB

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2015, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v 10. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma vsak teden na naših območnih službah.

Vključevanje kandidatov

Zaposlite lahko do 5 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. V javnem povabilu si poglejte število možnih vključitev brezposelnih oseb s spodbudo.

Izbrano brezposelno osebo morate zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi spodbude.

Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo.

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi mora brezposelna oseba z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program.

Po sklenitvi delovnega razmerja osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

Program izpopolnjevanja

Ob nastopu dela morate vključene osebe pisno seznaniti s programom izpopolnjevanja. Izpopolnjevanje oz. pripravništvo, če je tako predvideno, osebi sistematično zagotavljate ves čas zaposlitve. Če je za opravljanje dela predviden strokovni izpit, morate osebo nanj tudi napotiti in ji poravnati stroške opravljanja izpita.

Logotipi

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipomEvropskega socialnega sklada (ESS). Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo.

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti tudi celotno besedilo, da projekt delno financira Evropska unija iz ESS, skupaj z navedbo operativnega programa, razvojne prioritete, prednostne usmeritve in programa, v okviru katerega sklepate pogodbo.

Logotip ESS

Uveljavljanje stroškov in končno poročilo

Izplačilo spodbude uveljavljate v sladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Priporočila za pripravo potrdila o izpopolnjevanju (objavljena: 30. 1. 2015)

Končno poročilo (objavljeno: 30. 1. 2015)

Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo so na voljo: Kontaktni center 080 20 55in Sabina Špehar Pajk, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov:sabina.spehar@ess.gov.si.

Pri pripravi ponudbe vam bodo v pomoč odgovori na vprašanja delodajalcev, ki se bodo prijavljali na javno povabilo in jih bomo sproti dopolnjevali.