Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v tretjem odstavku 31. člena določa, da so plačniki davka dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence, določene z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju. V skladu s prehodno določbo 407. člena ZDavP-2 se davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja začne izkazovati individualno po davčnem zavezancu najpozneje s 1. julijem 2008.


Plačniki davka na dan izplačila dohodka davčnemu organu predložijo obračun davčnih odtegljajev, ki je sestavljen iz:

  1. zbirnih podatkov (v bistvu gre za podatke, ki so v veljavnem sistemu predpisani z obrazci REK) ter iz
  2. individualnih podatkov po posameznih davčnih zavezancih – fizičnih osebah.

S predlaganim naborom podatkov bodo na Davčni upravi RS zagotovljeni:

  • podatki za letni informativni izračun dohodnine (podatki, ki se v sedaj veljavnem sistemu poročajo enkrat letno – t. i. podatki za odmero dohodnine) ter
  • podatki za namene izvajanja 21. člena ZDavP-2 (razkritje podatkov o plačanih prispevkih)

Davčni zavezanci bodo navedene podatke posredovali preko sistema eDavki.


Glede na to, da zakonsko določen rok za vzpostavitev novega načina poročanja ne sovpada z začetkom koledarskega (in s tem davčnega) leta (skladno s 407. členom ZDavP-2 se namreč izkazovanje davčnega odtegljaja individualno po davčnem zavezancu začne najpozneje s 1. julijem 2008), bo Davčna uprava RS podatke za odmero dohodnine za leto 2008 s strani izplačevalcev zbirala na do sedaj veljaven način tj., do konca meseca januarja 2009 za vsa izplačila v letu 2008 (tudi za tista, za katera bodo izplačevalci od 1. 7. 2008 dalje predložili individualni obračun davčnih odtegljajev). Na podlagi tako posredovanih kontrolnih podatkih za odmero dohodnine bo Davčna uprava RS za davčnega zavezanca rezidenta sestavila informativni izračun dohodnine, skladno s tretjim odstavkom 267. člena ZDavP-2.

Na temo vzpostavitve novega načina poročanja podatkov individualno po davčnemu zavezancu – fizični osebi Davčna uprava RS načrtuje seminarje in izobraževanja, na katerih bodo izplačevalcem predstavljene novosti tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika. Informacije v zvezi s tem bodo dostopne na spletnih straneh Davčne uprave RS.

Vir:DURS