Maribor, 15.01.2018

V Uradnem listu RS, št. 79/2017, z dne 28. 12. 2017, je objavljen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu (Pravilnik REK), ki začne veljati 1. januarja 2018.

V nadaljevanju podajamo informacije o bistvenih novostih, ki jih prinaša navedeni Pravilnik REK.

Uvedeno je dodatno poročanje v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino
Polje A011 Delavec napoten na delo v tujino, delodajalec označi v primeru, ko se za prejemnika
dohodka pri določitvi osnove za obračun prispevkov uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2
(osnova za prispevke je plača za enako delo v RS). Navedeno polje se ne označi v primeru napotitve
po 13. členu Uredbe 883/2004.

V primeru, ko se za delavca uporablja posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2, mora
delodajalec označiti polje A011a delavec, napoten na delo v tujino, za katerega se uveljavlja 45.a člen
ZDoh-2 in v polje A011b vpisati datum prve napotitve ter v polje A011c vpisati zaporedno številko
meseca uveljavljanja posebne davčne osnove.

Mesec uveljavljanja se v primerih več izplačil plače in nadomestila plače v posameznem mesecu, ne
glede na obdobje, na katerega se nanašajo, upošteva kot enomesečno obdobje.

Da bo delodajalec (v primeru zaposlitve novega delavca) lahko pravilno upošteval mesece
uveljavljanje posebne davčne osnove, se z novim šestim odstavkom 19. člena ZDavP-2 določa, da
sme davčni organ delodajalcu razkriti podatke o številu mesecev, za izplačila, v katerih je za
posameznega zavezanca, ki je zaposlen pri njem, že bila uveljavljena posebna davčna osnova po
45.a člen ZDoh-2, ter podatek o času začetka prve napotitve, za katero je bila uveljavljena posebna
davčna osnova. Davčni organ sme te podatke razkriti za obdobje 10 let od prve napotitve na čezmejno
opravljanje dela.

Ločeno poročanje o povračilih stroškov službene poti in poročanje o povračilih delavcev
napotenih na delo v tujino

Za obdobja od 1. 1. 2018 dalje se spremeni poročanje o povračilih stroškov tako, da se ločeno
vpisujejo:
 povračila stroškov službene poti ter
 povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino.
2/2

Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine,
ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega
razmerja, se vpiše v polje B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti.

Znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se skladno
s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se
vpiše v polje B06a Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade – službene poti.

Znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se
skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega
razmerja, se vpiše v polje B06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade – službene poti.

Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, ki traja
neprekinjeno nad 30 in pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu nad 90 dni, izplačanih do višine,
ki se skladno s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja (znesek povračila stroškov prehrane po uredbi povečan za 80 %), se vpiše v polje
B06c Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 oziroma 90 dni.

Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 dni in pri
voznikih v mednarodnem cestnem prometu do 90 dni, izplačanih do višine, ki se skladno s 4.b točko
prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (kot
velja po Uredbi za povračila stroškov službene poti) se vpiše v polje B06č Povračilo stroškov prehrane
v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 oziroma 90 dni.

Znesek povračil stroškov za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za prevoz iz kraja napotitve
ob koncu napotitve do višine in pod pogoji, kot velja za povračilo stroškov prevoza na službenem
potovanju, se vpiše v polje B06d Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v
tujino.

Znesek povračil stroškov za prenočišče pri začasni napotitvi do 90 dni do višine in pod pogoji
določenimi, kot velja za povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju, se vpiše v polje
B06e Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni.

Povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča se
vpisujejo:
 zavarovalne premije za medicinsko asistenco v tujini v skladu s 4.a točko prvega odstavka 44.
člena ZDoh-2 v polje B15 Boniteta-zavarovalna premija;
 viza, ki je pogoj za vstop v državo napotitve ali službene poti se vpiše v polje B17 Bonitetadrugo.

Znesek plače in nadomestila plače, ki se v skladu s prvim odstavkom 45.a člena ZDoh-2, ne všteva v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B20 Izvzem iz davčne osnove po 45.a
členu ZDoh-2.

Prehodno obdobje
Podatki v poljih A011a, A011b, A011c, B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20 se za
izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje
do 30. aprila 2018, ločeno po mesecih (januar, februar, marec), na katerega se nanašajo.

Vir:Furs