Postopek zaprtja s.p. lahko opravi podjetnik na katerikoli VEM točki v Sloveniji. Postopek je kratek in brezplačen.

Postopek zaprtja podjetja je sledeč:

  • 1.) Podjetnik se z osebnim dokumentom zglasi na e-VEM točki.
  • 2.) Referent e-VEM točke zanj izpolni obrazec v e-Vem portalu.
  • 3.) Podjetnik podpiše obrazec.
  • 4.) Referent po elektronski poti pošlje obrazec na AJPES.
  • 5.) Podjetje se zapre 3 dan od datuma postopka zaprtja na e-VEM točki oziroma katerikoli kasnejši dan.
  • 6.) Petnajsti dan podjetnik na naslov podjetja prejme Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz registra podjetij.
  • 7.) Pri banki zapre svoj poslovni račun
  • 8.) Do dne izbrisa podjetja mora podjetnik poravnati prispevke za socialno zavarovanje ter v roku 60 dni poslati na DURS zaključno poročilo.

Prijavo za izbris lahko vloži podjetnik sam ali prek pooblaščenca pri čemer mora slednji pri vložitvi vloge predložiti pisno pooblastilo na katerem je overjen podpis pooblastitelja. Podpis se lahko overi pri notarju ali na upravni enoti.

Podjetnik je dolžan v roku 60 dni od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na DURS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Davčni obračun vsebuje tudi računovodske izkaze in druge relevantne priloge za predmetnega podjetnika. Navedeno dokumentacijo se oddaja DURS-u izključno le preko sistema e-Davki kjer so natančno določene vse obveznosti podjetnika in postopek oddaje obračuna.

Ob zaprtju podjetnik prenese (vso) premoženje iz podjetja v gospodinjstvo največkrat gre za osnovna sredstva in zaloge. Denarja se v tem prenosu ne upošteva ker lahko podjetniki z njimi prosto razpolaga.

V primeru da je od nabave osnovnih sredstev minilo manj kot 5 let oziroma za zgradbe manj kot 20 let je potrebno popraviti odbitek vstopnega DDV (seveda če je le-ta bil ob nabavi teh sredstev odbit).

Ob prenosu je potrebno upoštevati tako imenovane transferne cene vendar se podjetniki raje poslužujejo izračuna oz. ugotovitve tržne vrednosti nekega prenesenega sredstva in nato v davčnem obračunu upoštevajo razliko med knjigovodsko (neodpisano) vrednostjo ter med ugotovljeno tržno.

Pozitivna razlika pomeni povečanje davčne osnove za dohodnino (večja razlika višja davčna osnova).

Dokončno obdavčitev za leto v katerem je samostojni podjetnik prenehal s svojo dejavnostjo bo podjetniku odmerjena z odločbo o plačilu dohodnine.

Podjetnik se mora tudi zavedati da je po zaprtju s.p.-ja osebno odgovoren za vse obveznosti ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti ij sicer z vsem svojim osebnim  premoženjem. Prav tako ima zasebnik pravico od vseh neplačanih terjatev ki jih ima njegov s.p. do svojih kupcev  na dan zaprtja.

Med podjetniki je dokaj razširjeno mnenje da ne morejo zapreti podjetja če imajo dolg na davčni upravi. Podatek ni točen. Podjetnikom svetujemo da v izogib kopičenju dolga čim hitreje prekine z dejavnostjo in zapre podjetje in tudi dolg do DURS-a poplača v najkrajšem možnem času po ukinitvi podjetja.

Po izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije se je podjetnik dolžan odjaviti iz obveznega zavarovanja v roku 8 dni od dneva izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Odjavo se opravi z izpolnjenim obrazcem M2 ki ga je podjetnik prejel ob vključitvi v zdravstveno zavarovanje (M1) ko je pričel s samostojno dejavnostjo. Odjava se lahko opravi na sedežu območne enote lahko pa tudi elektronsko prek portala e-VEM.

Delovna doba se podjetniku prizna na podlagi plačanih socialnih prispevkov. Od ukinitve delovne knjižice (01.01.2009) dalje evidenco o plačanih prispevkih vodita ZPIZ in DURS. ZPIZ vodi evidenco o doseženi zavarovalni dobi DURS pa evidenco o plačanih prispevkih. Po odjavi iz zavarovanja je priporočljivo pridobiti potrdilo o plačanih prispevkih s strani DURS saj bo tako potrdilo podjetniku koristilo pri dokazovanju dolžine delovne dobe v primeru da bi kadar koli v prihodnosti prišlo do spora glede dolžine delovne dobe in plačanih prispevkov. Morda je smiselno da podjetnik shrani svojo evidenco (ali izpis iz poslovnih knjig) iz katere bo razviden podatek o plačani višini prispevkov.

Zakon o gospodarskih družbah določa da se z globo od 600 do 1600 EUR kaznuje podjetnika če ta ne prijavi prenehanja poslovanja tako kot je to določeno v zakonu o gospodarskih družbah.

Vir:Durs