Kaj mora vsebovati vaš račun, če ste davčni zavezanec, identificiran za namene DDV?

Račun, ki ga izdate drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, mora imeti naslednje podatke:

 1. datum izdaje računa
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
 3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago ali storitev
 4. identifikacijsko številko za DDV kupca oz. naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo v skladu s 46. členom ZDDV-1
 5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika
 6. količino in vrsto dobavljenega blaga oz. obseg in vrsto opravljenih storitev
 7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oz. končana, ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo, če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa
 8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oz. na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto
 9. stopnjo DDV
 10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ZDDV-1 izključuje ta podatek.
 11. v primeru izdaje računa s strani kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca navedbo »Samofakturiranje«
 12. v primeru oprostitve DDV veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV
 13. v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve, navedbo »Obrnjena davčna obveznost«
 14. v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opravljene v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona, značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. člena tega zakona
 15. v primeru uporabe posebne ureditve za potovalne agencije navedbo »Posebna ureditev – Potovalne agencije«
 16. v primeru uporabe ene od posebnih ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine navedbo »Posebna ureditev – rabljeno blago«, »Posebna ureditev – umetniški predmeti« ali »Posebna ureditev – zbirke in starine«
 17. če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik za namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim imenom in naslovom.

Posebnosti glede podatkov, ki jim mora vsebovati račun:

 • Če zaračunavate gradbene storitve ali se račun izda za oddajanje v najem oziroma za stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov, morate na računu posebej navesti nepremičnino, na katero se nanaša račun.
 • Če izdate račun za opravljene storitve, pri katerih ni mogoče izraziti količine v merskih enotah, na računu opišete storitev tako, da je razvidno, za kakšno storitev gre oziroma kakšen obseg storitve je bil opravljen ali na katero obdobje se zaračunane storitve nanašajo.
 • Račun, ki ga izdate za prejeto predplačilo, mora vsebovati podatke o količini in vrsti blaga oziroma opis in obseg storitev, ki jih boste dobavili za prejeto predplačilo.
 • Če z enim samim računom zaračunavate dobave, ki jih opravite v skladu s 76.a členom ZDDV-1 in dobave, od katerih morate sami obračunati in plačati DDV, morate na računu tedobave izkazati ločeno. Ta račun mora poleg obveznih podatkov vsebovati tudi podatke o davčni osnovi po posamezni davčni stopnji in znesek DDV, dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti, ki ni vključen v skupni znesek obračunanega DDV. Enake podatke mora vsebovati račun za predplačilo.
 • Če se račun nanaša na več vrst blaga oziroma storitev, se lahko vrednosti brez DDV, ki se nanašajo na blago oziroma storitve, ki so obdavčene z enako stopnjo DDV, seštejejo, od seštevka pa se obračuna DDV po predpisani davčni stopnji.
 • Znesek DDV na računu mora biti izkazan v eurih in centih.
 • Če dobavite novo prevozno sredstvo, morate pod vrsto dobavljenega blaga navesti znamko novega prevoznega sredstva, tip in model novega prevoznega sredstva, številko šasije kopenskega motornega vozila ali številko trupa plovila ali številko ogrodja zrakoplova, prostornino in moč motorja pri kopenskih motornih vozilih ali dolžino plovila ali vzletno težo zrakoplova ter število prevoženih kilometrov pri kopenskem motornem vozilu ali število preplutih ur pri plovilu ali število preletenih ur pri zrakoplovu na dan izdaje računa.

Račun, ki ga izdate osebi, ki ni davčni zavezanec, mora imeti naslednje podatke:

 1. datum izdaje računa
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa
 3. ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev
 4. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev
 5. znesek DDV, ki se plača, ali informacije, ki so potrebne za njegov izračun
 6. jasno in nedvoumno navedbo o prvotnem računu in konkretnih podrobnosti, ki so spremenjene, če je račun dokument iz devetega odstavka 81. člena tega zakona.

To je poenostavljeni račun, ki ga lahko izdate tudi davčnemu zavezancu  ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, če:

 • znesek na računu, brez DDV, ni višji od 100 eurov
 • izdate dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša.

Posebnosti glede podatkov, ki jim mora vsebovati račun:

 • Če opravljate dobavo blaga oziroma storitev po različnih davčnih stopnjah, morate znesek DDV na poenostavljenem računu izkazati ločeno po davčnih stopnjah.
 • Podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga oziroma o obsegu in vrsti opravljenih storitev lahko zagotovite tako, da navedete opis skupine blaga oziroma storitev na način, ki omogoča kupcu blaga oziroma storitev, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma vrsto opravljenih storitev.
 • Če izdate poenostavljeni račun drugemu davčnemu zavezancu, ki takšen račun potrebuje za uveljavljanje odbitka DDV, morate na računu navesti še ime in naslov svojega kupca ali naročnika.
 • Prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, lahko zahteva, da mu davčni zavezanec izda račun v skladu z 82. členom tega zakona (in ne poenostavljen račun), če prejemnik potrebuje takšen račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu s tem zakonom (npr. po 54. členu tega zakona).
 • V primeru oprostitve DDV je treba navesti veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen ZDDV-1 ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava oproščena DDV.
 • Če ste v skladu s 76.a členom zakona kupec blaga ali naročnik storitve, je treba na računu navesti klavzulo “Obrnjena davčna obveznost”.

Poenostavljeni račun se ne sme izdati za dobave blaga ali storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v drugo državo članico, v kateri je treba plačati DDV, in je oseba, kateri je bila opravljena dobava, dolžna plačati DDV.

Kaj mora vsebovati vaš račun, če niste davčni zavezanec, identificiran za namene DDV?

Če niste DDV zavezanec, potem na računa navedete najmanj naslednje podatke:

 • datum izdaje
 • zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa
 • svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče
 • prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV)
 • skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).

Če izdate račun drugem davčnemu zavezancu, morate na računu navesti tudi podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga oziroma obsegu in vrsti opravljenih storitev.

Pri izdaji računa se smiselno upoštevajo tudi posebnosti glede podatkov, ki jim mora vsebovati račun, ki so navedene zgoraj.

Priporočljiva je tudi navedba:

 • DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV)

ali

 • DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Vir:Vem točka