PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

 

________________________________________                                 Davčna številka:

(ime in priimek davčnega zavezanca)     

 

_______________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka, pošta)

 

____________________________________

(naziv glavnega delodajalca)


________________________________________

(naslov: naselje, ulica, hišna številka)

 

________________________________________

(poštna številka, ime pošte)

IZJAVA O UPOŠTEVANJU OLAJŠAVE

Zaposleni__________________________________, rojen __________________, izjavljam da:

a) želim
b) ne želim

da se mi pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, upošteva olajšava iz drugega oziroma tretjega odstavka 111. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2 Ur. list RS št. 117/2006 in 10/2008.

Dne,_______________                                                  Podpis:________________

Obrazložitev:

2. Davčne olajšave

111. člen ZDoh-2

(splošna olajšava)

Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.800 eurov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

4. člen ZDoh-2A

V 111. členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
    »(2) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka – v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presega 6.800 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.000 eurov letno.
    (3) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek – v letu, za katero se odmerja dohodnina, presega 6.800 eurov in ne presega 9.000 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.000 eurov letno.

Primer ter obrazložitev, koliko je tista zgornja meja plače, ki jo lahko prejema zaposleni vsak mesec, da mu še pripada dodatna olajšava v višini 2.000 EUR oziroma 1.000 EUR.

Vir:Racunovodja.com