Maribor, 12.12.2018

Ker se bliža konec leta, veliko podjetij razmišlja o izplačilu božičnice, oz. o izplačilu dodatka za poslovno uspešnost.

Podlago za izplačilo najdemo v 2. točki 126. členu ZDR-1, ki pravi:

(2) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo (KP) ali pogodbo o zaposlitvi.

KP za obrt in podjetništvo o poslovni uspešnosti govori v 7. točki 58. člena:

(7) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki po posameznih vrstah, del plače na podlagi delovne uspešnosti in del plače iz naslova poslovne uspešnosti, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo na podjetniški ravni, splošnim aktom delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

Na podlagi 12. točke 44. člena Zakona o dohodnini, pa je oproščen dohodnine del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, če:

  1. je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati,

  2. imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost,

  3. so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,

  4. izplačilo je vezano na poslovno uspešnost delodajalca, zato je potrebno jasno izdelati kriterije in merila za izplačilo, kamor sodijo tudi poslovni rezultati delodajalca in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) sicer o izplačilu za poslovno uspešnost govori, nima pa izdelanih kriterijev, zato predvidevamo, da bo večina podjetnikov morala oblikovati lasten akt, kjer bodo merila in kriteriji po katerih bodo obravnavani zaposleni jasno izdelani, hkrati pa je potrebno določiti tudi kriterije uspešnosti za delodajalca, ki mu bodo dovoljevali izplačilo takšne nagrade.

Predlagajo, da vsi preverite, pod katero KP spadate in v njej poiščete pravila v zvezi s poslovno uspešnostjo.

Pojasnilo, katera KP je za vas prava, najdete na spletni strani OOZ Trbovlje.

Tako opisan postopek vam zagotavlja, da bo v teh okvirih in pod temi pogoji izplačana božičnica oproščena dohodnine, ne bo pa oproščena prispevkov za socialno varnost.

Če boste izvedli izplačilo poslovne uspešnosti mimo zgornjih kriterijev, to lahko še vedno naredite, a boste morali dohodnino obračunati.

Vir: Podjetniški portal

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21